Make your own free website on Tripod.com
 
 


 

Република България и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), наричани по-нататък "Страните"

       Като имат предвид, че Република България е страна по Споразумението между страните-членки на НАТО и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили, подписано в Брюксел на 19 юни 1995 г. (ССВС/ПзМ);
      Като отчитат, че в съответствие със ССВС/ПзМ, решенията за изпращане и приемане на въоръжени сили продължават да бъдат предмет на отделни договорености между заинтересованите Държави-страни;
      Като имат предвид, че всички лица, за които се прилага това Споразумение, са длъжни да зачитат законите на Република България и да се въздържат от всякакъв вид дейност, несъвместима с целите и предмета на това Споразумение.
      Като имат предвид, че разпоредбите на това Споразумение не отменят разпоредбите на ССВС/ПзМ и на Последващия допълнителен протокол към него, независимо че последните изискват допълнително конкретизиране по отношение на възможни бъдещи операции;
      Като желаят да улеснят провеждането на операции и като имат предвид разпоредбите на ССВС/ПзМ, които са задължителни за Република България;
      и
      Като признават важността на отговорното отношение към опазването на околната среда и културното наследство, на безопасността и сигурността на гражданските лица, както и необходимостта от опазване на българската гражданска и военна инфраструктура.
      Се споразумяха за следното:
      Член 1
      За целите на това Споразумение:
      - "Операцията" означава поддръжката, осъществяването, подготовката, участието и изпълнението от НАТО, сили на НАТО и личен състав на НАТО на дейности в изпълнение на задачи, ръководени от Северноатлантическия Съвет и предприети под командването и контрола на НАТО;
      - "НАТО" означава Организацията на Северноатлантическия договор;
     - "Сили на НАТО" означава военния и цивилен личен състав, цивилния компонент, военното оборудване, превозните средства и материалната част, принадлежащи на съхопътните, военноморските или военновъздушните сили на дьржавите членки на НАТО и на държави, нечленуващи в НАТО, предоставящи сили и средства за Операцията, които отговарят на изискванията на чл. 2, т. 2 на това Споразумение и действат под командването и контрола на НАТО или в подкрепа на Операцията;
      - "Личен състав на НАТО" означава военнослужещи и цивилен личен състав, назначени, придадени или наети от Организацията на Северноатлантическия договор и дьржавите-членки на Съюза и на държави, нечленуващи в НАТО, предоставящи сили и средства за Операцията, които отговарят на изискванията на чл. 2, т. 2 на това Споразумение и действат под командването и контрола на НАТО или в подкрепа на Операцията, с изключение на личен състав, нает на място в Република България;
       - "Изпълнители по договор с НАТО" означава контрагенти на НАТО и дьржави-членки на НАТО в рамките на Операцията, които не са местни български лица;
       - "Транзитно преминаване" означава безпрепятствено и безвъзмездно преминаване, както е уточнено в чл. 12, т. 2 на това Споразумение, и безпрепятствен достъп до/от територията на Република България и необходимия за транзитното преминаване престой на НАТО, сили на НАТО и личен състав на НАТО, оборудване или стоки, материална част, оръжие, боеприпаси, експлозиви, превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, както и използването на пунктове за осигуряване съобразно потребностите на транзитното преминаване и на престоя, необходим за транзитното преминаване;
       - "Престой" означава временен престой на територията на Република България на сили на НАТО и личен състав на НАТО, необходим за осъществяване на транзитното преминаване в рамките на Операцията, което включва разполагане, наемане или придобиване на сгради, съоръжения, помещения, оборудване, както и на всякакви други стоки, които биха били необходими за целите на такъв престой на НАТО, сили на НАТО и личен състав на НАТО;
      - "Територия" означава територията на Република България, включително въздушното пространство, териториалните и вътрешни води на Република България.
     Член 2
     1. Разпоредбите на това Споразумение се прилагат по отношение на НАТО, сили на НАТО, личен състав на НАТО и изпълнители по договор с НАТО, включително цялото оборудване или стоки, материална част, оръжие, боеприпаси, експлозиви, превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, апаратура и съоръжения, включени в дейности, свързани с Операцията.
      2. Разпоредбите на това Споразумение се прилагат също за всяка държава, нечленуваща в НАТО, представяща сили и средства, и участваща в Операцията, при условие че същата е сключила споразумение с НАТО за участие в Операцията и е уведомила писмено НАТО и Република България, че приема изрично към нея да се прилагат разпоредбите на това Споразумение, включително съдържащите се в тях задължения.
     Член 3
     1. Изпълнителите по договор с НАТО, наетите от тях лица и подизпълнители, действащи в рамките на Операцията, които не са местни изпълнители, наети от тях лица и подизпълнители, няма да бъдат обект на местните закони или подзаконови актове в частта, отнасяща се до реда и условията на сключване и изпълнение на техните договори.
      2. Изпълнителите по договори с НАТО, наети от тях лица и подизпълнители, действащи в рамките на Операцията, няма да бъдат обект на местните закони и подзаконови актове по отношение на лицензирането им и регистрирането им като търговци и юридически лица и при наемане на служители, но ще имат възможността и правото да договарят придобиването на стоки и услуги, както и осъществяване на строителна дейност. Същевременно договори за подизпълнителска дейност с местни физически и юридически лица в България ще бъдат подчинени на българското законодателство.
       Член 4
        1. В случай на колизия на разпоредбите на това Споразумение с разпоредбите на ССВС/ПзМ, както и с разпоредбите на Допълнителния протокол и Последващия допълнителен протокол към него, ако са приложими, разпоредбите на последните три документа имат предимство.
        2. За целите на това Споразумение и само в пределите на територията на Република България, ССВС/ПзМ ще се счита за приложимо между Република България и всяка от държавите, участващи в Операцията, включително държави, нечленуващи в НАТО, предоставящи сили и средства за Операцията, които изрично приемат тази разпоредба и писмено уведомят за това НАТО и Република България. Всяка от държавите, участващи в Операцията, може да прекрати действието на това съгласие с 30-дневно писмено предизвестие до НАТО и Република България.
       Член 5
       Периодите, за които се прилага разрешението за транзитно преминаване и престой, сроковете за предварително уведомяване относно планираното от НАТО транзитно преминаване или престой, както и броят на личния състав и родовете и видовете въоръжени сили на НАТО и личен състав на НАТО, маршрутите на предвижването им, местата на разполагане, включително местата на инсталиране на съответното оборудване и съоръженията, както и други въпроси, се уреждат с последващи договорености, сключени между правителството на Република България и НАТО.
       Член 6
        1. Всяка от Страните предприема всички необходими мерки за осигуряване на безопасно трапзитно преминаване и престой на сили на НАТО и личен състав на НАТО, оборудване или стоки, материална част, оръжие, боеприпаси, експлозиви,превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, апаратура и съоръжения.
       2. Властите на Република България предприемат безвъзмездно за НАТО същите необходими мерки за сигурност и защита на НАТО, сили на НАТО и личен състав на НАТО, включително за всяко въздухоплавателно средство, морски или речен съд, който може да бъде на територията на страната, както и за цялата инфраструктура, необходима за Операцията по време на транзитното преминаване и престоя, каквито се осигуряват за българските въоръжени сили на територията на Република България. За всякакви допълнителни мерки за сигурност и защита, които биха могли да бьдат поискани от НАТО, ще се дължи заплащане на разумна цена.
       3. На дьржавите-членки на НАТО и държавите, нечленуващи в НАТО, предоставящи сили и средства за Операцията, се разрешава да обезпечат необходимата и подходяща сигурност и защита на своите въоръжени сили, личен състав и оборудване по време на транзитното преминаване и престоя.
       4. При поискване от НАТО Република България осигурява на въздухоплавателните средства, принадлежащи на НАТО, както и на силите на НАТО и на личния състав на НАТО, намиращи се в извънредни ситуации или търпящи бедствие, достъп до най-подходящото летище под контрола на българските власти, при условията на чл. 12, т. 2.
       Член 7
       1. За осъществяване на транзитното преминаване на сили на НАТО и на личния състав на НАТО, както и за начина на тяхното транспортиране, НАТО предоставя необходимата информация на правителството на Република България по предварително съвместно договорен ред.
      2. Параметрите на транзитното преминаване, включително маршрутите, които ще бъдат следвани, и услугите и/или съоръженията, които НАТО помоли да бъдат предоставени от правителството на Република България, се договарят предварително.
      Член 8
      1. За целите на престоя, необходим за транзитното преминаване на сили на НАТО и личен състав на НАТО. Страните се договарят предварително за начина на транспортиране до местата за разполагане и, ако е необходимо, за начина, на транспортиране между местата за разполагане на територията на страната, както и за параметрите на придвижване, включително маршрутите, които ще бъдат следвани, и услугите и съоръженията, които НАТО помоли да бъдат предоставени от правителството на Република България, за целите на придвижването и разполагането.
      2. Изграждането, наемането или придобиването на сгради, съоръжения, помещения и оборудване, както и на всякакви предмети, необходими за дейности, свързани с Операцията, се извършват в съответствие с договорености, сключени между правителството на Република България и НАТО.
     Член 9
     1. По време на транзитното преминаване на сили на НАТО, личен състав на НАТО и изпълнители по договор с НАТО в съответствие с разпоредбите на това Споразумение, митническата обработка на предмети като оборудване или стоки, материална част, оръжие, боеприпаси, експлозиви, превозни средства, морски съдове, въздухоплавателни средства и апаратура, както и други, при влизане в транзитен превоз през или излизане от митническата територия на Република България, ще се осъществява в съответствие с "Манифест НАТО - 302" (приложение В на SТАNАG 2176), като стоките се свобождават, съобразноССВС/ПзМ от обезпечаване на дължимите митни сборове и събирането от държавните органи други вземания, свързани с вноса/износа на такива предмети. НАТО, силите на НАТО и личният състав на НАТО се освобождават от задължението да представят митнически декларации за физическите лица при представяне на Приложение Е към SТАNАG 2171.
      2. Митническата обработка на предмети, внесени от или от името на НАТО, сили на НАТО, личен състав на НАТО и изпълнители по договор с НАТО, при влизане на територията за целите на престоя в съответствие с разпоредбите на това Споразумение, ще бъдат освободени съобразно ССВС/ПзМ, от обезпечаване на дължимите митни сборове и събираните от държавните органи други държавни вземания, свързани с вноса/износа на такива стоки.
      Член 10
      Страните договарят съвместно графици и придвижване с цел да се избегне неоправдано забавяне или смущения в редовния търговски и друг трафик на територията на Република България и с оглед на необходимостта от експедитивно изпълнение на процедурите за влизане в, транзитно преминаване през и напускане на територията.
       Член 11
       1. Правителството на Република България улеснява по подходящ начин движението на сили на НАТО и личен състав на НАТО, на цялото оборудване или стоки, материална част, оръжие, боеприпаси, превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, апаратура и съоръжения през използваните пристанища, летища, железопътни и автомобилни пътища.
       2. Транзитно преминаващите или разположените на територията превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, принадлежащи на НАТО, сили на НАТО и изпълнители подоговор с НАТО, няма да бъдат обект на лицензионните и регистрационни изисквания в Република България.
       Член 12
       1. Силите на НАТО, личният състав на НАТО и изпълнители по договор с НАТО заедно с техните превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства и оборудване преминават безвъзмездно и без ограничения и имат безпрепятствен достъп до територията.
        2. Силите на НАТО, личният състав на НАТО и изпълнителите по договор с НАТО използват летища, железопътни и автомобилни пътища и пристанища, без да заплащат съответните такси, налози, мита, вземания или сборове. Независимо от това, силите на НАТО, личният състав на НАТО и изпълнителите по договор с НАТО ще заплащат на разумна цена поисканите и предоставените услуги, но операциите, придвижването и достъпът не могат да бъдат възпрепятствени от неуредени плащания за тези услуги.
        Член 13
         На силите на НАТО се разрешава да поставят знамето си и/или националните знамена на съставляващите ги национални елементи и части върху униформите на силите на НАТО, транспортните средства и съоръженията.
        Член 14
       На силите на НАТО се разрешава да оперират със свои собствени телекомуникационни средства, както и да използват част от електромагнитния спектър на Република България в съответствие с условията, определени в договорености, сключени между правителството на Република България и НАТО.
        Член 15
       При необходимост могат да се сключват допълнителни договорености, конкретизиращи процедурите и механизмите за прилагаме на определени разпоредби на това Споразумение.
       Член 16
        За целите на изпълнението на разпоредбите на това Споразумение Страните разменят необходимата информация, която може да включва и класифицирана информация. Защитата на тазу информация се осъществява в съответствие с разпоредбите на Споразумението по сигурността между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор, подписано на 2 ноември 1994 г.
        Член 17
        Всякакви спорове относно тълкуването или изпълнението на разпоредбите на това Споразумение ще бъдат уреждани изключително по дипломатически път.
       Член 18
       Нищо в това Споразумение не препятства и не засяга по какъвто и да е начин правото на Страните по ССВС/ПзМ да сключват отделни договорености, допълващи ССВС/ПзМ.
        Член 19
         Разпоредбите на това Споразумение не засягат по никакъв начин действащи Споразумения, по които всяка от Страните е страна.
       Член 20
        1. Това Споразумение влиза в сила от датата, на която Република България уведоми НАТО за
изпълнението на нейните вътрешни процедури.
        2. Това Споразумение може да бъде преразгледано по искане на всяка една от страните, като измененията влизат в сила по реда на точка 1 на този член.
       3. Това Споразумение се сключва за срок от пет години, като действието му ще бъде автоматично продължавано за последващи периоди от по пет години, освен ако някоя от Страните не уведоми другата Страна за намерението си да прекрати това Споразумение по реда, предвиден в т. 4 на този член.
       4. Това Споразумение може да бъде прекратено по всяко време от всяка една от Страните с писмено уведомление, отправено до другата Страна. Прекратяването влиза в сила след изтичане на шест месеца от датата на получаване на уведомлението от другата Страна.
       5. С прекратяване на това Споразумение всички неразрешени въпроси или спорове, произтекли от неговото прилагане, продължават да се уреждат в съответствие с разпоредбите на това Споразумение.
       Съставено в два оригинални екземпляра в Брюксел на 21 март 2001 година, на български, английски и френски език, като и трите текста имат еднаква сила.

За                          За Организацията на
Република             Северноатлантическия
България              договор
Б. НОЕВ                Лорд РОБЪРТСЪН