Make your own free website on Tripod.com
 

ЗА ВИТИНЪ-ДЕНЬ
(Отъ другио певецъ)


Песна 3.

На хоро

Прероси, Боже, зароси,
Пусни си, Боже, облаци-те
Облаци-те и магли-те
Фъ наше града на поле-ту
На поле-ту на ниви-те,                            5
Да са роди бела пшеница;
Носиме ти фъ зливни-те
Фъ зливни-те фъ златни-те
Подаваме на юнаци,
Тое фальба на земе-та!                         10
Висналъ си фъ наше града,
Протегналъ си десна рока,
На поле-ту бела пшеница,
На лозе-ту белу грозде
Белу грозде и цървену,                        15
Афъ бахче-ту ябълки-те
Ябълки-те курреси-те,
Ду година бела пшеница
Носиме ти фъ кривини-те,
Мощно ги сме припълнили,
Подаваме на юнаци,                              20
Йоще та фальба фалиме,
Тое фальба на земе-та!
У, хо, хо, ду година
Ду година на поле-ту
На поле-ту на ниви-те,                          25
Съсъ златенъ сърпъ на жетвица,
Съсъ курица на лозе-ту,
Съсъ турбица афъ бахче-ту,
Береме си ябълки-те,
Ябълки-те куреси-те:                          30
На юнаци цървени ябълки,
На момици куреси-те.
 

Витна: билъ Богъ на жетва-та.
Витинъ-день: билъ праздникъ на Витна когато ужнавали пшеници-те.

Румна: значи шикеръ.
Благнала: станала блага.
Бретина: значи казанъ отъ злато.
Зливини: сахане.
Висналъ си: подалъ си роки-те.
Куреси: орехи.
Кривини: типсии.
Курица: кошница.
 
 
 
 
 назад