Make your own free website on Tripod.com
 

ЗА ВИТИНЪ-ДЕНЬ
(Отъ другио певецъ)


 
 
             Кога-то вейке ужнавали, въ секо село колели курбанъ по три крави, и сички-те излевали на едно место нарочно за това определено, та яли и пили, а моми-те подавали по трапези-те варена пшеница съсъ медъ варена, и пеели следоюща-та песна:
 
 

Песна 1.

Братку ле Янче ле,
Вчера бе, Янче, на поле
На поле, Янче, на жетвица,
Жнали са малки моми
Малки моми девойче-та,                        5
Жнали са, Янче, прижнали.
Тамамъ си веке навървили,
Сретила ги Небна Юда
Небна Юда Самувила,
Та хми е, Янче, заръчела                      10
Заръчела, Янче, поръчела,
Да ми варетъ бела пшеница;
Чи си, Янче, фафъ гора-та
Фафъ гора та на стаду-ту,
Три си крави закаралъ,                         15
Ялуви са Ялосани,
Та ги на Бога курбанъ колешъ,
Мольба му са, Янче, молишъ:
Ду година, Янче, на лету
Да са веке ни люти, в                            20
Лу да праща ситенъ дъждецъ
Ситенъ дъждецъ дребна роса.
Три дни сме, Янче, йогань валили,
Па са йогань ни запалилъ!
Дуръ си слезе Игне Бога,                     25
Ясна му борна фафъ рока.
Борна си, Янче, подаде
Та си йогань запали,
Та си вари бела пшеница;
Сипналъ си бела румна,                      30
Благнала бела пшеница
Благнала за юнаци;
Фтегни си, Янче, бела рока
Земи си, Янче, бела пщеница,
Да ти са уста ублагнали,                     35
Да си колешъ курбане-те,
Гозба, Янче, да на гостишъ.
Туку йогань да ни валишъ:
Аку слезе Игне Бога,
Фъ рока му ясна борна,                       40
Да ти вали ясенъ йогань,
Да си готвишъ курбане-те,
Курбанъ ти е на небе-ту
На небе-ту дуръ при Бога;
Дъжна са Бога ни люти,                      45
Белъ си кладнецъ ни заключе,
Лу си праща ситенъ дъждецъ
Ситенъ дъждецъ дребна роса;
Аку ни ти слезе Игне Бога
Съ ясна борна фафъ роки-те,            50
Ни ти вали ясенъ йогань,
Ни ти е курбанъ на небе-ту
На небе-ту дуръ при Бога,
Па ти са Бога лютилъ:
Белъ си кладнецъ заключе,                 55
Ни си праща ситенъ дъждецъ
Ситенъ дъждецъ дребна роса,
Песна ти, Янче, ни пееме.
Разеди са, Янче, налюти са,
Съблече си бели дрехи,                         60
Упаса си махрама-та.
Искара си златну ношче
Та си коле курбане-те,
Заклалъ си е ду три крави,
Подроби ги залугъ пу залугъ,                65
Та ги тури фъ златна бретина;
Я си йогань ни вали,
На Бога са мольба моли:
Боже ле Игне Боже,
Мольба ти са, Боже, моле,                     70
На моми си йогань валилъ,
Запали гу съ ясна борна,
Та ти са пшеница варили,
Подаватъ е на трапези-те;
Па си, Боже, слези                                   75
Съ ясна борна фафъ роки-те,
Та ся ми йогань валишъ,
Да си готве курбане-те,
Да си госте юнаци-те
Юнаци-те и моми-те,                               80
Момите ми песна пеетъ:
Чи са Бога ни люти,
Ни заключе ду белъ кладнецъ,
Лу си праща ситенъдъждецъ
Ситенъ дъждецъ дребна роса.           85
Мольба са Янче моли,
Загърмелу затрескалу,
Йогань светна на небе-ту
Йогань са вали на ливаде,
Та си Янче курбане-те упекалъ—          90
Та си гозба гости юнаци-те.
Юнаците и моми-те.
Юнаците камень фърлетъ
Камень фърлетъ борба са боретъ,
Я моми-те песна пеетъ                          95
Бога си фальба фалетъ,
И съсъ Бога младу Янче
Чи си курбанъ коле.
 
 
 
 назад