Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЗА  УГАВИТА-ДЕНЕ
(Саще отъ другъ певецъ)

 
           Въ гора-та баба-та накичела моми те съсъ китки, а тие пеели следоюща-та песна:
 
 

Песна 2.

Слела е Кали Баваница,
На глава хи златна тремина,
Фафъ тремина бели цвете,
Съсъ ръки си китки вие
Накичила малки моми                             5
Малки моми и девойки —
Низъ гора си цвете сее,
Рукнала са подрукнала:
Иди си, Зима, иди
Лету, Зима, да си дойде,                       10
На моми са зима дудела,
Мощне си люта снегувита!
На седенки ни излели,
Платну си ни белили,
Тенки си дари ни ткали.                         15
Песна ми, Зима, чуешъ,
Чи самъ слела утъ небе-ту
Низъ гора си цвете сее,
Малки самъ моми накичила,
Та са лету зададе:                                    20
Скрий са, Зима, фафъ сарае,
Заключи си марсоле-те
Марсоле-те ледници-те,
Ледници-те снегове-те,
Чи си веке ни съдила.                             25
 

Филка Милушка: верували едно время че тия дохождала отъ небе-то със Богово дозволение и прогонювала зима-та.
Руже: тринтафилъ
Летна Бога: верували че той билъ съдилъ на слънцето, и му повелелъ да изгрева и да става лето.
Първа дене: билъ определенъ на Първа Юда предстателка на пролеть-та.
Летница: било направено въ гора-та, въ коя-то колели курбане-те само на Летна Бога.
Усениви: много миризливи.
Руе: билъ Богъ предстатель на лозiе-та.
Руинь-день: праздникъ на Руе, и колели курбанъ нашите дедове кога-то искарували ново вино; на това празд-никъ играели хоро съсъ свирки и тъпане.
Йогневили: значи йогань искаруватъ.
Храмина: прескутникъ.
Ужина: ножь, съ кой-то колели курбане-те.
Ясно пиле: колели курбанъ само презъ лето то; ясно са зовело, защо то го фащали само кога-то греело слънце то, инакъ не го колели курбанъ, и не билъ приетъ на Бога.
Траница: казанъ
Руна: значи бутамъ.
Югиче: овни-те кой-то карали стадо-то кога-то пасло въ гора-та.
Дреница: значи съдътъ, въ кой-то стоело вино-то.
Угавита: летенъ ветеръ топлий.
Йогне Богъ; верували наши-те дедове че той съдилъ на слънце-то и на топлина-та, понеже той му давалъ светило и топлина за да грея на земя-та.
Магата: билъ най-големий-тъ месецъ на година-та.
Асуита: билъ праздникъ големъ на Бога определенъ.
Има: билъ царь на наши-те дедове, за кого-то верували че лафувалъ съ Бога, и той написалъ ясна книга по Богово внушенiе, и я далъ на человеци-те да са молетъ на Бога.
Дургана: била Богине на небе-то.
Коприца: била билька миризливи, съ коя-то моми-те причекували лето-то.
Първа Юда била Богине на небе-то; била мома отъ коя-то и слънце греело, после станала звезда.
Първи месецъ: билъ определенъ въ празднуване на Първа Богине.
Пенчира: значи нищо плетено за цвете като кошница..
Ухивате: радувате.
Кайле: билъ градъ големъ, въ кой-то седелъ Има царе; много пъте тука слевали змеюве-те отъ небе-то и ги гоща-валъ Има царе.
Уфисала: размирисала.
Кали: била предстателка на лето-то.
Баваница: била Юда, коя-то преминовала време-то.
Ранишъ: значи къцашъ.
Тремина: панеръ, саханъ.
Марсоле: капешки-те, кои-то замръзнуватъ зимно вре-мя какъ си капетъ.
Ледница: значи ледове.
 
 
 назад