Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЗА  УГАВИТА-ДЕНЕ
(Саще отъ другъ певецъ)

 
           Едно время въ село-то на песнопеецъ-тъ, една стара баба кога-то вейке било пролеть утивала въ гора-та съсъ моми и испевала следоюща-та песна:
 

Песна 1.

Кали Кали Баваница!
Слези Кали фъ наше града.
Цвете ранишъ китки виешъ,
Сега Кали афъ бахче-ту
Цвете берешъ китки виешъ,                    5
Да са Кали веке ни бавишъ.
Фафъ гора са малки моми
Малки моми и девойки,
Де та чекатъ сега малу
Сега малу три нидели,                             10
Слези Кали накичи ги;
Чи са наетъ сторили:
Три нидели са седели,
Йоще три нидели да седетъ,
Па да си ги Кали ни накичишъ,               15
Да хми дадешъ бели цвете
Бели цвете утъ бахче-ту,
Ни са вращатъ у дома си,
Чи хми са зима дудела!
На седенки ни излели,                              20
Платну си ни белили,
Тенки си дари ни ткали;
Чи ги праща стара майка
Се фафъ гора фафъ планина
За йогань си дърва бератъ.                    25
 
 
 
 
 назад