Make your own free website on Tripod.com
 

ЗА СИРИН-ДЕНЪ
(Отъ другио певецъ)

 
           Въ село Коченъ предъ сто години на Гергювъ-день седемъ моми ходили въ гора-та близо до некоя пещеря, и заколювали курбанъ на Бога едно агне, после една отъ техъ кришомъ ходила въ пещеря-та, и оставела една чеше пълна съ вода, и като излевала отъ пещеря-та, испевала следоюща-та песна:
 

Песна 1.

Подрукна са малка мома
Малка мома Юда Самудива,
Хаде моми мили друшки
Да ва карамъ тука долу
Тука долу въ пещере-та.                             5
Днесъ ми слезалъ Сира Бога,
И съсъ Бога Гора Юда
Гора Юда башъ чобанка,
Съсъ кавала фафъ ръка-та,
Та ми флела фъ пещере-та.                    10
Какъ са шеталъ Бога фафъ гора-та
Срета сретилъ трима юнака
Трима юнака башъ чобане,
Чи си пасатъ сиву стаду,
Та ги пита и ги праши:                               15
Варай- вие трима юнака,
Знаете ли, ли ни знаете?
Днесъ ми е личен-день
Личенъ-денъ Сиринъ-день,
Я ми курбанъ ни колете,                           20
Та ви са стаду умалилу.
Трима юнака велетъ и говоретъ:
Курбанъ ти, Боже, колеме.
Сесри ни са фафъ гора-та,
Дека си е пещере-та,                                25
Та си ти курбанъ колетъ.
Засме хми са Сира Бога
Сира Бога Гора Юда,
Та си флезе фъ пещере-та
Засвирила Гора Юда                               30
Та си свири и си пее,
И си точи студна вода,
Студна вода утъ белъ кладнецъ,
Та си Бога служба служи
И му са мольба моли,                               35
Какъ си пие студна вода
И фафъ чеше да устави,
Вода фъ чеше да устави
И съсъ вода златна чеше;
Бога хи мольба услушелъ,                      40
Та уставилъ студна вода
И съсъ вода златна чеше.
Чеше ми уставилъ
На небе си фъркналъ.
Флезите ми фъ пещере-та                     45
Белкимъ си чеше намерите.
Какъ ми чули малки моми
И си флели фъ пещере-та,
Та си тератъ златна чеше,
Йоще чеше ни намерили.                          50
Дуръ си дойде Юда Самудива
Та ми седна на белъ кладнецъ
На белъ кладнецъ пудъ дъро-ту:
Пудъ дъро-ту златна чеше.
Та хми чеше подаде,                                  55
И фафъ чеше студна вода,
Уставилъ е Сира Бога.
 
 
 
 назад