Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЗАРЕВЪ-ДЕНЪ


 
 

Заревъ ми иде утъ гора зелена,
Стари ми ветаръ дуналъ,
Подрукналъ са Заревъ утъ гора:
Чуйте ми, моми, фафъ селу,
Гуслу ми стигна на нива                          5
На нива, моми, фъ хармане.
Идите, моми, у стара кмета,
Де си е златна лупата,
Та си ми вийте бела пшеница,
Я си ви дуе стари ветаръ                      10
Та си пшеница виете,
Мене си курбанъ колете
Деветъ ювна съ привити рога
Съ привити рога и факлати:
Йоще ми месецъ ни поминалъ,             15
Личенъ ми день Заревъ-день.
Чули са моми фъ селу-ту
Чи си е гуслу на нива
На нива фъ хармане.
Събрали са моми набрали,                     20
Пременили са моми наредили,
Та си ми фодеТъ у стара кмета,
У стара, кмета, у дома му,
Та му на порти стоетъ
Та си му песна пеетъ:                               25
Варай ми кмета устарела,
Я си искарай златна лупата,
Прирукналъ са Заревъ утъ гора-та,
Задулъ си е стари ветаръ,
Гуслу си е на нива                                     30
На нива фъ хармане,
Та си пшеница виеме.
Дуръ да са, кмета, върнеме,
Да си идешь на стаду
И да си фанешъ деветъ ювна,              35
Девета ювна съ привити рога
Съ привити рога и факлати,
Ега си е личень-денъ
Личенъ-день Заревъ-день
На Заревъ ги курбанъ колеме.               40
Излезе си стара кмета
Та си хми даде златна лупата,
И си ги прати на гуслу
На гуслу на нива.
Виетъ си моми завили                             45
Бела пшеница утвели—
Дуръ си е веке личенъ-день
Личенъ-день Заревъ-День,
Па си са фъ селу върнали.
Стара ги кмета причека,                        50
Златну му въже фафъ рока,
Вързалъ си деветъ ювна,
Деветъ ювна съ привити рога
Съ привити рога и факлати;
Златну си въже додаде,                         55
Та си ги моми закарали,
Та си са моми на хармана.
Курбанъ си колетъ деветъ ювна,
Деветъ ювна съ привити рога,
На Заревь ги курбанъ колетъ:               60
Чи си е дуналъ стари ветаръ,
Бела си пшеница утвели.
Играли са моми наиграли,
На хору са юнакъ ни фаналъ,
Юнакъ си на харманъ ни излезалъ;       65
Лу си седи у дома си,
У дома си хору изожда,
Самъ си е хору въртелъ,
Белкимъ му са ядове разидетъ—
Чи е фафъ селу хадетъ устаналъ:        70
Ега си моми курбанъ колетъ,
Юнакъ са на хору ни фаща.
 
 
 

Заревъ: билъ юнакъ Боговъ изметчие; за него верували че кога-то слевалъ на земя-та узревало грозде-то по лозие-та, и че той помагалъ на хармане-то като дуелъ ветеръ да виетъ момите пшеница-та.
Гусло: значи вършене.
 
 
 назад