Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЗА МАСИНЪ-ДЕНЪ
(От другио певецъ)

 
          На другий-тъ день утрина та още рано предъ да изгрее слънце то предъ зорница та ходили много моми въ гора-та и чекали пролеть-та, и мома-та, коя-то валела тайно огань-тъ, пакъ тайно ходила въ гора-та, и испева-ла следоюща-та песна:
 

Песна 2.

Излева си мома утъ сарае,
Малка мома Дургана Юда,
Та са шета низъ гора-та,
Баксишъ носи фафъ ръки-те,
И си носи билька коприца,                     5
Билька фърле низъ гора-та
Гласумъ рука ду небе-ту:
Чуете ли деветъ моми
Що сте курбанъ колели
Църни пуйки позлатени?                       10
На Иогне сте курбанъ колели,
Пели му сте ясна песна
Та му са сте мольба молили,
Да изгрее звезда зорница,
Да изгрее ясну слънце,                         15
Фафь гора-та ми седите
Та сте йоще ни видели.
Зададе са Първа Юда
Първа Юда Първи месецъ,
Накичила са бели китки                      20
Бели китки и цървени;
Златна тоега фафъ ръки-те
Прогонила тешка зима
Тешка зима снегувита
Бегай, зиму,бегай                                   25
Чи си дойде веке лету!
Рекла йоще ни утрекла
И изгрева звезда зорница,
И изгрева ясну слънце.
Първа Юда фафъ сарае,                       30
Подава хи златна пенчира,
Фафъ пенчира бели китки
Бели китки и цървени,
И ми дава билька коприца
Дарба моми да ва даре:                        35
Билька да си фърлемъ низъ гора-та
Да са накичите, моми, да са ухивате,
Та и гора да са ухиви,
Чи е лету застигналу,
Застигналъ е Първи месецъ.               40
Какъ ми чуетъ деветъ моми,
И излели утъ гора-та
Та си тератъ малка мома
Малка мома Дургана Юда -
Намера е намерили                                  45
Съ бели китки на глава-та,
Фафъ ръки-те златна пенчира,
Фафъ пенчира бели китки,
Какъ са шета низъ гора-та
И си фърле билька коприца;                   50
Моми хи са мольба молетъ
Да хми даде бели китки
Бели китки и цървени.
И мома ги дарба дарева,
Та хми дума и говори:                                55
«Накичите ми са малки моми
Бели китки на глава-та.
Я фафъ гора да ни седите,
Да слезете долу на поле-ту
Фъ Кайле града,                                         60
И ва чека Има царе.
Намера намерилъ суру агне,
Суру агне едно у майка,
И ва чека фъ Кайле града,
На Бога гу курбанъ колете,                    65
И му пеете ясна песна,
Ясну слънце фалите!
Какъ изгрева на земе-та
И съсъ негу сичку иде,
Бела пшеница белу грозде,                    70
Злату праща на земе-та,
Чисту злату белу сребру:
И какъ фальба да са ни фали!
Курбанъ да му са коле.
Девета моми са накичили                      75
Бели китки на глава-та
Бели китки и цървени
Фафъ ръки-те билька коприца
Сичка земе са уфисала!
Слели моми на поле-ту                           80
На поле-ту фъ Кайле града,
Де ги чека Има царе.
И ги кара фафъ земна пещере,
Та на Бога курбанъ колетъ
Курбанъ колетъ суру агне,                      85
Суру агне едно у майка,
И му пеетъ ясна песна,
И царе ги гозба гости
Малу млогу три нидели.
И хми прави златну уралу,                      90
Та си уратъ фафъ бахче-ту.
И си сеетъ бела пшеница
Вела пшеница белу грозде:
Йоще три нидели поминали,
И си жнеетъ бела пшеница,                   95
И си бератъ белу грозде —
Та си месетъ чиста леба,
И си праветъ руйну вину.
Утъ тога е хадетъ устаналъ,
Да са пее тае песна,                             100
И да фоди малка мома
Да са шета низъ гора-та,
Та н гласумъ да си рука
«Иди си, зима, иди си
Да си дойде лету.»                               105
 
 
 
 назад