Make your own free website on Tripod.com
 

ЗА ДРАВИНЪ - ДЕНЪ
(Отъ другио певецъ)


Следоюща-та песна испевали тога като играели около урало-то.

Песна 2.

Мили друшки малки сруйки,
Днесъ ми е личенъ-день
Личенъ-день Дривинъ-день.
Слезалъ ми Дривенъ юнакъ,
Та ми седналъ на уралу,                        5
Подалъ ни е чисти кравни,
Гостилъ на е на трапеза,
Златну ми уралу посривалъ,
Чи ша ми хору играете:
Тришь ми хору завъртите                    10
На уралу на трапеза,
Ду година сте на ситна жетва.
 
 

Злата Майка: верували че тия съдила на звездите и тие я имали като майка.
Асрици: значи пламенести като пламень-тъ на огань-тъ.
Дривинъ-день: билъ големъ праздникъ на наши-те дедове кога-то зафащали хармане-те.
Дривенъ: за него верували, че той слезалъ отъ небе-то и научилъ человеци-те да уратъ, и после да вършеетъ пшеница-та.
Сдържите: съберите са.
Булевити: значи много бели.
Сруйки: значи друшки.
Ситна: съ големи класе.
Посривалъ: значи укичовалъ съсъ разни цвете-та, кои-то набирали моми-те.
 


назад