Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВЛАСИНЪ-ДЕНЪ

 
           Кметъ-тъ накиченъ оставалъ въ пещере-та, а момчета-та и моми-те закарували крави-те и откарували
въ село-то; закалали ги курбанъ  и пеели следоюща-та песна:
 

Песна 5.

Курбанъ коле има царе,
Курбанъ коле на небе-ту,
Курбанъ коле малу млогу
Малу млогу деветъ крави,
На Бога са мольба моли:                                              5
Боже ле Власе ле,
Жива ма Юда учила
Да си пее ясна книга,
Да си пее и да пише,
Учила ма, Боже, научила;                                           10
И ти, Боже, да ма учишъ
Да си право кушере-та.
Да ми дадешъ триста вола
Триста вола, триста крави,
Да ги карамъ тука долу                                             15
Тука долу на земе-та;
Йоще ми юнаци ни видели,
Йоще ми волове ни пасли,
Йоще ми крави ни цирили,
Та ми на поле ни урали,                                              20
Ни урали ни ми сели,
Какъ си уре тое слуга
На поле-ту фафъ бахче-ту,
Та си сее бела пшеница;
Какъ си уче млади юнаци                                           25
Да си пеетъ ясна песна,
Да си пеетъ да си пишетъ,
Ша ги уче да си уратъ,
Да си уратъ да си сеетъ,
Да си праветъ кушере-та                                          30
Бога му вели ютговори:
Е, ти, царю, има царю,
Мене ма на земе ни сайдисали,
Личенъ ми денъ ни правили,
Личенъ ми денъ Власинъ-денъ,                                  35
Курбанъ ми ни клали
Какъ ми, царю, колешъ.
Хаде, Боже, Хаде,
Кой ми каилъ стане,
Да ти прави Личенъ-денъ,                                        40
Да ти курбанъ коле
Деветъ крави се на отбуръ,
Ша гу уче да си уре;
И му давамъ деветъ вола
Деветъ вола деветъ крави,                                      45
Давамъ му ги за дамина
Да ги има фафъ кушере;—
Я кой си каилъ ни стане,
Ни ти прави Личенъ-денъ,
Курбанъ ти ни коле,                                                 50
Ни гу уче да си уре,
Ни му давамъ деветъ вола
Деветъ вола, деветъ крави—
А ку си ма, Боже, мами,
Па му са кушере упразнила,                                       55
Чи му кушере ни деснивашъ.—
Власа Бога каилъ станалъ,
Та му дава триста вола
Триста вола, триста крави.
На сдуга си тимбихъ чини,                                        60
Да си флезе фафъ бахче-ту,
Да гу учи да си уре,
Да си прави кушере-та,
Училъ гу слуга научилъ—
Има царе ми уре                                                        65
И ми уре и ми сее,
Па си прави кушере-та.
Закара си триста вола
Триста вола триста крави
Та си слезе на земе-та.                                               70
На Бога си курбанъ коле
Курбанъ коле деветъ крави,
Та му прави Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ—
Бога му фафъ кушере                                                 75
Та му стаду деснива,—
Доста му са стаду плоди,
Три му хиледи вола,
Три му хиледи крави,
Шерни крави белнити,                                               80
Кой ги види ашикъ станалъ —
На царе са мольба моли
Да му даде да продаде,
Да ги кара фафъ сарае.—
Я му царе ни дава,                                                      85
Лу са шета пу земе-та.
Кой му каилъ станалъ
Курбанъ да си коле,
Да си прави Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ,                                         90
И да му са съ клетва заклева,
Деветъ му вола дава
Деветъ вола, деветъ крави,
И гу учи да си уре
Да си уре да си сее.                                                     95
Та са волове наплодили
Пу земе-та пу дюне-та.
Ега си е мали сечу,
Събиратъ са седемдесе крале
Седемдесе крале седемдесе бана,                                100
Та си праветъ Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ,
На Бога си курбанъ колетъ
Курбанъ колетъ деветъ крави—
Власа Бога фафъ кушере                                             105
Та хми стаду деснива,
Та хми са стаду плоди
Утъ едно ду хиледа,
Утъ хиледа три хиледи.
 
 
 назад