Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВЛАСИНЪ-ДЕНЪ

 
            На 10 фебруария едно врeмя въ село-то праздновали за воловето Власинъ-день, кого-то Власа върували че билъ Богъ предстателъ на волове-то, и колели курбанъ въ сeкое село по три инче-та найхарни-те. Три моми вървели по село-то та извeстевали за праздникъ-тъ като пeели слeдоюща-та пeсна:
 

Песна 1.

Има царе ф' наше града
Ф' наше града , ф' наше селу,
Седналъ си у стара кмета,
На кмета си дума говори:
Варай, варай стара кмета,                                           5
Вутре си е личенъ-дeнь
Личенъ-денъ Власинъ-денъ.
Власа ма Бога училъ,
Училъ ма Бога на небе,
Да си паса волове-те,                                                   10
Волове-те и крави-те,
Какъ си паса сиву стаду;
Училъ ма йоще научилъ,
Да си ора съ волове-те,
Я крави-те да си цирамъ,                                            15
Утъ крави-те пресну млеку;
Власа ми Бога ирдамжие,
Та ми са Кушере припълнила—
Та самъ давалъ и продавалъ
Пу земе-та волове-те                                                 20
Волове-те и крави-те.
Я ми Бога заръчелъ:
Лу кой му курбанъ коле,
Та му прави личенъ-денъ
Личенъ-день Власинъ-день,                                          25
Кушере му са припълнила:
Деветъ му вола фафъ кушере
Деветъ му вола деветъ крави,
Ду година йоще деветъ;
Я кой му курбанъ ни коле,                                            30
Ни му прави Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ,
Въ кушере му девендесе вола
Девендесе вола девендесе крави,
Ду година му единица!                                                35
Ай, ти кмета, стара кмета,
Я си срукай малки моми
Малки моми и девойки,
Премени ги нареди ги,
Та ги прати низъ града гулема                                   40
Хаберъ да си чинатъ,
Чи е вутре Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ.
Кой си има ду два вола
Ду два вола ду две крави,                                            45
Да ни фоди на поле-ту
На поле-ту и на йоранъ,
Я да му са фафъ кушере—
Чи си слева Власа Бога
Та си флева фафъ кушере,                                          50
Та си волове деснива—
Ду година да са плодетъ,
Да му са кушере припълни.
Пратилъ на е стара кмета,
Хаде, хаде вутре рану                                               55
Вутре рану Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ.
Волове са фафъ кушере,
Юнакъ ми на поле ни иде,
Ни ми пасе волове-те,                                               60
Ни ми пасе, ни ми уре.
Стара кмета курбанъ коле,
Кой ми на курбанъ ни иде,
Ни му е хаиръ фафъ къщи,
Стара гу кмета крева,                                              65
Та гу фърле фафъ зандана,
Чи си Бога ни сайдисалъ.
Сега сте веке чули:
Вутре е Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ.                                     70
Има царе фъ наше селу,
На кмета е думалъ и говорилъ.
 
 
 назад