Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВИТИНЪ-ДЕНЪ


 
 
 
Песна 2.

Сички са, Радю, на поле,
Сички са, Радю, на жетва,
Лу ти си, Радю, у дома си.
Чулъ ли си 'ли ни си чулъ?
Витна е юнакъ утъ гора слезалъ         5
Слезалъ е, Радю, на поле,
Та си иргене-те пита
Дека е, Радю, иргенинъ?
Йоще на поле ни излезалъ!
Лани самъ съ негу поста ширилъ       10
Длега е поста ду пладне,
Ичь са е Радю ни уморилъ,
Ичь са е Радю ни кахърилъ,
Ичь си е моми ни гледалъ.
Па си му дойдохъ на нива,                    15
Сега си гу дарба дарувамъ,
Чи е Радю мъченъ юнакъ.
Излези, Радю, на поле
На поле, Радю, на нива-та,
Чи си та Витна чека.                              20
Болънъ е Радю на потстеле,
Я ми е станалъ утъ потстеле.
Зелъ си е Радю сърпа,
Та си излезе на поле.
Поста е Радю ширилъ                          25
Длега е поста ду пладне.
Виде гу Витна юнакъ,
Па си ми слезе на поле
На поле на нива,
Поста си съ Радю шири:                      30
Ду пладне е бела пшеница,
Ду вечере са златни класе.
Събира Радю прибира,
Чорбажие Радю фафъ селу,
Кмета е Радю фафъ селу.                  35
 
 
 
 назад