Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВИТИНЪ-ДЕНЪ


 
 
 
Песна 1.

Ветъръ ми, мале, дуе
Ветъръ, мале, фафъ гора-та
Фафъ гора-та фъ планина-та;
Ни е, мале, Димна Юда
Димна Юда Самувила,                                  5
Лу си е, мале, Витна Юнакь.
Три му са сърпа фафъ рока-та,
Позлатилъ ги, мале, съсъ се злату,
Рукналъ са, мале, подрукналъ са:
- Чуйте ми селене и кметове!                    10
Вутре ми е личенъ-день
Личенъ-день Витинъ-день,
Поле-ту е побелелу,
Седби те са пожълтели
Пожълтели да са жнеетъ.                      15
Три ми моми пратите
Фафъ гора-та фъ планината,
Три са моми утъ три майки,
Сека мома една на майка,
Да ми колетъ три ювна                            20
Три ювна и ругати;
Язъ хми баксишъ давамъ
Три ми сърпа позлатени,
Да ми слезатъ на поле-ту,
Сърпа туретъ на седби-те:                    25
Дуръ тога са моми излели
Та си жнеетъ на поле-ту.
Научили са, мале, селене-те
Селене-те кметове-те
Чи самъ една на майка,                          30
Ша ма пратетъ фафъ гора-та
Фафъ гора-та фъ планина-та,
Дарба ма дарува Витна юнакъ
И ми дава златна сърпа.
Премени ма, мале, нареди ма.               35
Рече мома ни утрече
На порти си похлопали:
Моме ле една на майка,
Премени са нареди са,
Вутре си е личенъ-день                           40
Личенъ-день Витинъ день.
Хадетъ има фъ наше-селу:
И три моми утъ три майки,
Сека мома една на майка,
Да си идатъ фафъ гора-та,                   45
На юнакъ курбанъ колетъ
Три ювна и ругати—
И той си ви баксишъ дава
Три си сърпа позлатени.
Три са моми пременили                           50
Пременили наредили,
Три са ювна закарали
Три ювна и ругати,
Та си фодетъ фафъ гора-та
Фафъ гора-та фъ планина-та—            55
Шетали са що са шетали
И са слели на река-та.
Срета ги срете Витна юнакъ,
Три му са сърпа фафъ роки-те,
Сърпе му са позлатени;                           60
Три му са снопе на раму-ту,
Класете са позлатени,
Три му са класа на глава-та,
Секи класа безценъ камень,
Утъ камень си слънце грее;                   65
Селемъ му са моми дали!
Три му са ювна заклали
Три ювна и ругати;
И той си ги дарба дари,
На сека мома златна сърпа.                  70
Слели са моми на поле-ту,
Златенъ са сърпъ турили,
Зажнали са пшеници-те.
Утишли си фафъ селу-ту,
Рукнали са подрукнали:                          75
Чуйте ни малки моми,
Слели сме утъ гора-та
Утъ гора-та утъ планина-та
Слели сме на поле-ту,
Златенъ сме сърпъ турили                    80
Зажнали сме пшеници-те:
Хаде си моми на поле ту
Да си жнеете пшеници-те,
Чи са веке побелели,
Днеска е личенъ-денъ
Личенъ-денъ Витинъ-денъ.
 
 
 
 назад