Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ  УГАВИТА-ДЕНЕ


 
 
           Старий-тъ селенинъ Палитъ назоваемъ припасувалъ са съ едно чисто платно, и турелъ дърва та на огань-тъ, после излевали моми те, и тога той кришомъ турелъ огань, и са запалели дърва та, тога рукнувалъ моми те и хми ка-зувалъ че самъ Бога повелилъ на слънце то какъ си грее да запали огань-тъ; той на огнище-то колелъ курбанъ-тъ, а моми те го секли залогъ по залогъ и го готвили като испевали следоюща-та песна:
 

Песна 3.

Боже, Боже, мили Боже,
Царе ти са Боже моли,
Да си слезешь на йогнище,
Дека си е златну дъру,
Да си валишъ сейна йогань,                     5
Хеле му си мольба услушелъ.
Самъ си, Боже, ни слезалъ,
Я си прати ясну слънце
Та си грейна на йогнище,
Та си вали сейна йогань,                          10
Палитъ ти е млада царе;
Седналъ си на йогнище
Та ти курбанъ коле
Деветъ ювна и факлати,
Се факлати се югичи,                               15
Нее ти курбанъ сечеме
Сечеме гу залугъ пу залугъ,
Готвиме гу сейна манже,
Сейна йогань сейна манже;
Я ти са мольба молиме,                           20
Кой си яди и си пие
Да причека цветенъ месець:
Пшеница му фафъ хамбаре,
Руйну вину фафъ дреница.
Пресну млеку фафъ ведрица,                 25
Пресну сирене фафъ цедила;
Кой ни еде и ни пие,
Съсъ клетва гу приклевашъ:
Какъ е царе на йогнище
Та си йогань вали,                                        30
Той да си е у дома си,
Да си свие бели ръки
Да ги свие и да плаче
И да плаче и да вика,
Чи си месецъ ни причекалъ,                   35
Цветенъ месецъ Угавита;
Чи си нема бела пшеница
Бела пшеница фафъ хамбаре.
И си нема руйну вину
Руйну вину фафъ дреница;                    40
Стаду му е фафъ гора-та,
Задули са ветрове-те
Ветрове те самувили-те,
Съ ветрове-те Сура ламие
Поела му сиву стаду,                                 45
Та си нема пресну млеку
Пресну млеку фафъ ведрица,
Пресну сирене фафъ цедила.
Пели моми припели са,
Готвили си сейна манже                          50
Седнали си на трапеза.
Подрукна са царе зарукна са,
Бре юнаци малки моми,
Кой ми дойде фафъ сарае
Фафъ сарае на йогнище,                        55
Гозба да гу госте.
Да ми еде сейна манже:
Пшеница му фафъ хамбаре,
Руйну вину фафъ дреница,
Пресну млеку фафъ ведрица,                 60
Пресну сирене фафъ цедила.
 
 
 
 
 назад