Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ  УГАВИТА-ДЕНЕ


 
 
           Кога-то закарували овни-те и дохождали въ къща-та на старий-тъ селенинъ, кой-то ги причекувалъ като билъ премененъ съ най-харни те дрехи, испевали следоюща-та песна:
 

Песна 2.

Ой, ти царю и везирю,
Препаши си, царю, златна махрама,
На Бога си мольба молишъ,
На йогнище йогань валишъ.
Сейна йогань дуръ на Бога,                      5
Златну дъру на йогнище;
Йоще йогань са ни валилъ,
Сама Бога да си слезе
Сама Бога на йогнище,
Да си вали сейна йогань,                          10
Палитъ му си на йогнище,
Та му курбанъ колешъ
Деветъ ювна се факлати
Се факлати и югичи,
Подавашъ ни златна ноже,                      15
Та ги сечеме залугъ пу залугъ,
На йогнище ги готвиме,
Сейна огань сейна манже,
Кой ми еде и ми пие
Причекалъ си цветенъ месецъ:               20
Пшеница му фафъ хамбаре,
Руйну вину фафъ дреница,
Пресну млеку фафъ ведрица,
Пресну сирене фафъ цедила.
 
 
 
 назад