Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ  УГАВИТА-ДЕНЕ


 
 
          Пролеть-та около Гергювъ-день колели курбане; деветъ моми утивали фъ гора-та при стадо-то, и фащали деветъ ювна или ягне-та за курбанъ-тъ; тези моми испeвали слeдоюща-та пeсна:
 

Песна 1.

Пасешъ, стаду, фафъ гора-та,
Я ни слевашъ на поле-ту
На поле-ту на ниви-те;
Чи фъркнала Сура Ламие
Погасила сичку поле:                               5
Погасила пшеници-те
И реки те присушила!
И на стаду са заканила,
Чи е стаду фафъ гора-та
Та ни слева на поле-ту,                           10
Чекай, стаду, почекай
Дуръ да дойда фафъ гора-та,
Ша та руна на поле-ту
Да са давишъ фафъ белъ Дунавъ!
Мощне са си, стаду, уплашилу              15
Та ни слевашъ на поле-ту.
Фала, стаду, на Гручу войвода,
Чи е слезалъ утъ небе-ту
Съсъ йогнена сабе фафъ ръки-те,
Та погуре Сура Ламие,                             20
Ни са виде що станала.
Свърти са, стаду, запрей са,
Да ти видим' деветъ ювна,
Деветъ ювна се факлати
И факлати се югичи,                                25
Да си слезатъ на поле-ту
На поле-ту и фафъ града
И фафъ града фафъ сарае,
Бъденъ си е веке вечерь.
Царе ми седи на йогнище,                       30
На Бога си йогань вали,
Самъ е царе палитъ,
Палитъ си е на игна Бога,
Та му курбанъ коле
Деветъ ювна се факлати,                       35
Моми си курбанъ сечеме,
Та си готвиме манже бъдница
Дуръ са йогань сейналъ,
Па са гозба гостиме,
Бога си фала фалиме!                             40
Чи е пратилъ Гручу войвода
На поле-ту на ниви-те,
Сура Ламие ни саидисалъ,
Погуре е погуби е:
Три са реки истекли                                   45
Проникнали пшеници-те,
Реки-те са протекли
И фафъ гора пресну млеку,
Та на Бога ва курбанъ колеме.
Та са стаду свърте                                    50
И свърте са и запре са.
Излели са деветъ ювна,
Деветъ ювна се факлати
Се факлати се югичи,
Та ги моми закарали                                55
Фъ сарае ги уткарали
Фафъ сарае и при царе.
Царе си е на порти-те,
Пременилъ са наредилъ са,
Та причека малки моми.                           60
Съсъ ръка си злату вие
Та си злати деветъ ювна,
Позлати ги нареди ги,
Рогове-те позлатени,
И хми метна златна махрама.                  65
Припели са моми запели са,
И излезе първу любу
Та си ги дарба дари
Утъ бахче-ту бели цвете
Бели цвете златни китки,                        70
Та си моми накичили,
Та са моми пременили:
Вутре си е цветенъ месецъ
И съсъ месецъ слънце изгрелу
Та си грее фафъ сарае,                           75
Та са царе приготовилъ
Йогань да си вали,
Курбанъ да си коле,
Запели са малки моми.                             80
 
 
 
 назад