Make your own free website on Tripod.com
 

ТОЛКУВАНЬЕ
за неразбрани речи отъ певеца кои-то са срещатъ въ притурка-та I и II.

 

             Снигна: билъ Богъ, кой-то пращалъ на земя-та снегъ-тъ и студъ-тъ; той билъ предстатель на зима-та.
            Слана: билъ слуга на Снигна, за кого-то верували че слевалъ на земя-та и фърлелъ снегъ-тъ по гори-те.
            Бана: билъ нашъ царъ, кой-то първъ пъть излелъ отъ Край-земя и дошелъ по тая земя та заселилъ наши-те дедовци.
           Царина: значи, царъ.
           Вета: книга, коя-то съдьржела песни-те испевани на курбане-те.
           Кулини: значи, кули.
           Юдица: градъ големъ на Край-земя, где-то седели Юди-те.
           Ясно пиле: значи, свято, защо-то го колели курбанъ на Бога.
           Зарев месецъ: есенскiй месецъ кога-то зафащала зима-та.
           Егнило: де ся ягнетъ овци-те.
           Руевита: песна, съ коя-то фалили Рую, кой-то научилъ человеци-те да праветъ вино-то.
           Котлива: градъ големъ обйграденъ съсъ кули.
           Дивенъ: значи, дивъ.
           Улетни: значи, летни.
          Вета е вила ветише и пр. са речи отъ стари-йтъ язикъ на нашите дедове, на кои-то значение-то не са зная.
          Баици: значи, Богини.
          Зара: значи, биларинъ, кой-то гледа на звезди-те и познава какво ще бъде.
          Флана: е второ име на слънце-то за фаленье.
          Огне: наши-те дедове го назовевали и съсътова имя.
          Копра: билька миризлива.
          Мренева: направе манже-та съсъ миродии, миризливи бильки.
          Усрива: забелюва.
         Бъдница: вечеря определена за праздникъ на големъ день.
         Мреница: нарицали бъдница-та за Летовъ-день.
         Мирнива: миризлива.
         Фура-ми, мале, татина; рунъ, дефина, чире и пр.: речи са непознати.
         Яра: имя на Бога.
         Диа: значи, Боже.
         Прена: имя на Бога.
         Зерби ти ярнешъ и пр.: речи са отъ стари-те китапе на наши-те дедове.
         Лама: значи Ламия.
         Звеза: место-то каде-то седетъ звезди-те.
         Ясница: светла.
         Севица: посветена.
         Атле: друго имя на Бога.
         Махрица: махрама.
         Суйна: копринена.
         Хуйналу: изгонилу.
         Рибита: рибаринъ.
         Групна: мреже.
         Ду лета: ду година.
         Ду жива: до кога-то сьмъ живъ.
         Марга: билъ месецъ-тъ кога-то зафащала пролеть-та.

         За Енювъ-денъ.

         Вейница: коя-то съсъ бильки лекувала, магиосница.
         Дроида: била мома, коя-то седела въ гора-та подъ дърве-то и слугувала на Юди-те.
          Греювъ-день: праздникъ големъ въ честь на слънце-то.
          Златица: прочуена гора каде-то седели Богове-то.
          Дрейница: гора отъ дъбе и каде-то седели моми та лекували, болни-те.
          Чентици: торби.
           Тинишь: почиташъ.
           Слейки: пилета голабче-та.

           Отъ песни-те за Коледовъ-день.

           Дефне: значи, чистъ.
           Превита: що знае всичко.
           Арита: друго имя.
           Денита: друго имя.
           Апита: пакъ имя.
          Гуру: гора.
          Идро: чешма, кладнецъ.
           Золина: златно.
          Укиса: имя-то на дъро-ту.
          Краска: чаше.
          Рука: ръка.
          Абросу: вода, коя-то давала животъ.
          Раитъ: блескаву.
          Пирну: йогнену.
          Жарну: като жаръ.
          Узрелъ: виделъ.
          Арни: момчета.
          Афици: девойки.
         Уярилъ: налютилъ.
         Славу: кой-то има голяма честь.
         Бленици: ябълки.
         Рехици: орехи.
         Кравнаци: благи пити.

          Отъ песна за Коледа отъ другио певецъ..

          Коледа: Богъ на зима-та и предстатель на къщи-те.
          Асухна: кой-то не умира.
         Дефна: кой-то е безгрешенъ.
         Ртава: много силънъ.
         Укарана и Асирита: били са отъ харапска-та земя.
         Билита: найголямио градъ въ харапско.
         Канити: пилета.
         Марга: една отъ деветъ-тяхъ Юди, кой-то са намирали въ гора-та.
         Кале: и тя отъ деветъ-тяхъ.
         Мазата: била найпърва-та отъ деветъ-тяхъ и много песнополька.
         Глазнумъ глазни: съсъ гласъ рукни.
         Урита: кой-то съдилъ и на урало-то.
          Химна: кой-то прави найдобри-те работи.
         Урвиталъ: каилъ станалъ.
         Църна змее: кой-то правилъ зло на человеци-те.
         Кличе: билъ змей, кой-то ходилъ само нощя и кого сретналъ умаралъ.
         Калита: гора, въ коя-то седяли Богове-то.
         Димита: дърво свято, кое-то било знакъ на всякое добро нещо.
        Дима клана: вейка отъ дърво димита.
        Сними нине у гура: слези сега въ гора-та.
        Ужида та: чека та.
        Абрита: вода, коя-то давала безсмъртие.
        Никатна: коя-то ни турела человекъ-тъ въ темнило, т. е. въ гробъ-тъ.
        Злиту: лошо.
        Злита Бога: Богъ на злото.

        Отъ песни за летото.

         Зимледелъ: билъ слуга на Летна Бога и предстатель на лето-то.
         Заравиелъ: не са зная значение-то му.
         Урана: небе-то.
         Укита: съдъ каде-то стояли цвете-то.
         Пирчина: книга.
         Ширини: писма.
         Иже: къща.
         Спритецъ: не са зная що значи.
         Белица: гора каде-то седели Богове-то.
         Афлене, бифне, флана, думти, авлежина. акипа: всички-те тези речи са отъ старо время на кое- то значение-то не ся зная.

          Отъ песна за Орпю.

           Орпю: билъ единъ отъ старовремски-те юнаци; нашите дедове всякого, кой-то билъ юнакъ, нарицали го съ това имя.
          Бане: имя, кое-то са отдавало на юнаци-те.
          Банинъ - день: праздникъ определенъ въ честь на юнаци-те.
          Бъдникъ: вечеря, коя-то готвили особно на големи-те праздници.
          Друда: била жена, коя-то не са женила, но била определена още отъ рождение-то въ слугуванье на Бога; тя живеяла всегда въ гора-та, найвече която била насъдена отъ дъбъ.
          Дрида: гора коя-то била насъдена отъ дъбъ.
          Друдну дъбну: такви-те жени, говорили съ особенъ язикъ, кой-то не билъ никому познатъ, само Юдите говорили съ него.
          Орпюмъ ди нинъ у язби: до сега е Орпю въ къщи.
          У язби собою: въ къщи съсъ тебе.
          Слугалъ е тебе: на тебе е хизметъ правилъ.
          Дивичумъ тебе ситилъ: съсъ ловъ та е хранилъ.
          Двисте веке лета: ето веке двасте години.
          Ача е юненъ суренъ: че е юнакъ на Бога определенъ.
         Нине ми суренъ друденъ: сега е веке юнакъ определенъ на Бога, както е друда въ гора-та.
          Врида: дъщеря на Юдна краля прочуена за гиздавина-та си.
          Оле, оле улевина: мольба къмъ Бога.
          Друденъ ми пришеде: юнакъ ми дойде.
         Цура си сурина: здравъ си като Сура Бога.
         Ясна си яснина: ясънъ си като зора-та.
         Друмна си друмина: силънъ си като камень.
         Азна ми бидина: не са зная значение-то.
         Сутрешъ ми дудина: и това не са зная.
         Ахайна ми хаята: живъ си хичь не умирашь.
         Сурумъ дивна удита: чуденъ си нишенлия.
         Жива Юда: предстателька на животъ-тъ.
         Мора Юда: предстателька на смъртъта.
          Живни, Юду, живни: подари му Юду животъ.
         Тулундуле у Златица: не са зная значение-то.
          Тусе, буне, уара: стари рйчи отъ дядовия язикъ.
          Ухута жимъ жинева: речи, съ които призовава помощь-та Богова.
         Ючна Бога: наши-те дедове верували трима Бога въ едно лице; ючна, е турска речъ, кое-то значи трима.
 
 
 
 
 


назад