Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
            Като испевали горна-та песна моми-те, старецъ-тъ закарувалъ моми-те, и утивалъ въ гора-та гдъ-то моми-те запевали долна-та песна, като фалили Бога заедно съсъ старецъ-тъ:
 
 
 
 

Песна 15.

Боже ле Сурва ле,
Сурва ле и Сурица!
Де си, Боже, на небе-ту,
Русни, Боже, десну йоку
Да си видишъ да си зрейнешъ.                                    5
Фальба та фали наше царе,
Подигналъ си десна рока,
Подигналъ е на високу
На високу на небе-ту,
Та си, та, фальба фали.                                              10
Парсналъ му си бела вода,
Бела вода есна вода,
Парсналъ му си фафъ сарае
Фафъ сарае, на поле-ту,
На поле-ту на ниви-те.                                             15
Подрукна са млада царе
Та си дума и говори:
Боже ле Сурва Боже!
Дойде, Боже, на земе-та
На земе-та фафъ гора-та,                                        20
Фафъ гора-та фафъ Белина,
Чи ти е личенъ день
Личенъ-день Суровъ-день,
Суровъ-день Сурвакъ-день,
Та си парсналъ бела вода,                                          25
Бела вода есна вода:
Та ти са мольба моле,
Да си дойдешъ ду година.
Да си блесне ясну сланце,
И съсъ сланце личенъ-день,                                     30
Та ти, Боже,  курбанъ коле
Курбанъ коле деветъ ювна,
Деветъ ювна се факлати
Се факлати и ругати.                                               35
 
 

Първа Юда: била богица на небе-то; нехина та работа била да известява на царюве-те праздници-те кога ще бъдатъ.
Белита: значи свята, каде-то само неоженети те ходили, а другъ некой не ходилъ.
Ни увирашъ:  значи не са приготювашь.
Църна Бога: той пращалъ секакво зло на человеци-те; за това кога-то била Църна година чували са отъ секаква зла работа за да го не налютетъ.
Сура Ламица: било особенно имя на Църна Бога; кога-то билъ налютенъ изображавали го като Ламия съ деветъ глави и упашки.
Черица: значи худая.
Хилница: хиляда години.
Уродица: дуръ да стигне много роднини.
Белни вейки: значи святи.
Сухарни: сухи.
Ръсеници:. Верували че тези Юди вървели на земя-та и съ ръсенье-то на някоя вода причинявали на седби-те много злинъ.
Ръсеть: значи пърскатъ.
Прозебали: значи испуснали.
Сурова: значи здрава.
Дриничева: вейка отъ дрянъ.
Сурица: Богъ на здраве-то.
Сурва: Богъ на година-та.
Белина: наши-те дедове верували че била на край земя, на коя-то слевали Богове-то и са гощавали; Бели-на: значи Божия.
Руица: значи дуне.
 
 
 
 
 


назад