Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
            Дeца-та са връщали пакъ въ каща-та где-то билъ старецъ-тъ, и моми-те запeвали слeдоюща-та peсна:
 
 
 

Песна 14.

Царю, царю господарю,
Шо си седналъ фафъ сарае
Та ни фодишъ фафъ гора-та,
Да си дигнешъ десна рока,
Да е дигнешъ на високу                                              5
На високу на небе-ту,
Бога си фальба фалишъ.
Подрукна са Жива Юда
Жива Юда самувила,
Подрукна са утъ гора-та                                          10
Утъ гора-та утъ Белина:
Де си, царю, де си?
Фафъ гора е Сурва Бога,
Сурва Бога и Сурица.
Точила самъ наточила                                              15
Точила самъ бела вода,
Бела вода есна вода
Фъ златна чеше фафъ ибрица,
Та гу самъ служба служила,
Пилъ е Бога бела вода                                               20
Бела вода есна вода,
Пилъ е Бога напилъ са,
Фтресна му са десна рока
Фтресна му са люлна му са,
Утури са златна чеше                                               25
Утури са истури са,
Та си парсна фъ тое града
Фъ тое града фафъ сарае
Фафъ сарае на поле-ту,
На поле-ту, на ниви-те,                                             30
На ниви-те на лозе-ту,
На лозе-ту фафъ бахче-ту,
Живъ си, царю, ду хилница,
Зравъ си, царю, ду година.                                          35
 
 
 
 
 


назад