Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
            Като играели хоро до вечерь-та до 7—8 часъ-тъ момчета -та съсъ моми-те фащали за рока-та старецъ-тъ, и отхождали въ една пещера, где то верували че седела Първа Юда, коя-то известила праздникъ-тъ; на нея заколювали курбанъ три църни кукошки, и моми-те пеели следоюща-та песна:
 
 
 
 

Песна 11.

Парва ле Юду,
Парва ле самувилу,
Йот' са, Юду, криешъ?
Йот' са, Юду, таишъ?
Таишъ са, Юду, и са криешъ,                                      5
Криешъ са, Юду, фъ пещере-та:
Доста са, Юду, криешъ,
Доста са, Юду, таишъ.
Я излези утъ пещере-та,
Чи си иде наше царе                                                   10
Курбана Юду, ша ти коле,
Курбанъ, Юду, ду три пуйки
Ду три пуйки поцърнели;
Чи та е Бога пратилъ
Пратилъ та на земе-та,                                           15
Та ни хаберъ носишъ
Чи си е личенъ день
Личенъ-день Суровъ-день.
Какъ си пели малки моми,
Излела ми Парва Юда                                               20
Парва Юда самувила.
Излела ми утъ пещере,
Та са рукна и подрукна,
Царю ле млада везирю,
Що ми, царю, стоишъ                                                25
Що ми стоишъ и ми чекашъ
Та ми курбанъ ни колешъ
Ду три пуйки поцарнели?
Па да идешъ фафъ сарае
Да си срукашъ малки деца                                          30
Малки деца, малки моми,
Да ги пратишъ низъ града гулема
Да са шетатъ утъ каща на каща,
Да са шетатъ да суруватъ,
Да суруватъ и да пеетъ,                                            35
Чи си е личенъ-день
Личенъ-день Суровъ-день.
Кой си ги дарба дарува,
Живъ е ду хилница,
Зравъ е ду година:                                                     40
На нива му бела пшеница,
На лозе-ту белу грозде,
Фафъ бахче-ту Царвена ябалка,
Фафъ кащи му белу сукну;
Кой си ги дарба ни дарува,                                        45
Ни е живъ ду хилница,
Ни е зравъ ду година;
Нива му посахнала,
Пшеница му са ни рожда,
И пшеница белу грозде,                                            50
Белу грозде Царвена ябалка,
Царвена ябалка белу сукну.
Парва Юда дума и говори,
Та си царе курбанъ коле
Курбанъ коле ду три пуйки                                     55
Ду три пуйки поцарнели,
Парва Юда сииръ чини
Сииръ чини и са смее,
Сорце хи са удражилу
Чи хи царе курбанъ коле,                                         60
Та му даде бела китка,
Бела китка позлатена:
Имай, царю, бела китка
Имай е за веволе;
Чи да сретишъ Сура Ламие                                     65
Цала та погалнала,
Погалнала та ду поеса,
Та си веке загиналъ;
Искарувашъ бела китка
Бела китка позлатена,                                            70
Съсъ китка е усрелевашъ,
Та са, царю, утемнувашъ
Утъ неволе утъ злинива.
Поварна са царе фафъ сарае,
Лу си флезе фъ силна града,                                     75
Изгрелу е ясну сланце,
Съсъ сланце личенъ-день
Личенъ-день Суровъ-день.
Та си собра малки деца
Малки деца, малки моми,                                        80
Та ги прати да суруватъ
Да суруватъ и да пеетъ.
 
 
 
 
 


назад