Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
            Въ село-то на песнопеецъ-тъ предъ пендесетъ години праздновали нова-та година; кога-то вейке щели да поминатъ Мръсни-те дни една мома известевала нова-та година като пеела следоюща-та песна.
 

Песна 1.

Подрукна са Парва Юда
Парва Юда самувила,
Подрукна са утъ гора-та
Утъ гора-та утъ Белита,
Та си вели ютговори:»                                                5
Царю ле, млада царю,
Що си седналъ у дома си
У дома си фафъ сарае,
Та си йоще ни увирашъ
Да соберешъ малки моми,                                        10
Да ги, царю, пременишъ,
Да ги, царю,наредишъ,
Да ги карашъ фъ пещере-та,
Де ми слезе Сива Бога
Сива Бога и сурива.                                                     15
Фъ рока му златна тоега,
Ударилъ си царна Бога,
Царна Бога Сура Ламица,
Та си форкналъ на небе-ту,
Та си утъ земе загиналъ,                                         20
Чи е веке сурва година
Сурва година Суровъ-день
Суровъ-день Сурувакъ-день,
Ду вечере суровъ Бадникъ
Суровъ Бадникъ и Бадница.                                     25
Седелъ ми Сива фъ пещере-та,
Седелъ ми сега малу
Сега малу три нидели,
Я ми веке ни седи.
Фъ рока му златна тоега,                                        30
Златна тоега Златица,
Яхналъ си барза-та коне
Барза-та коне лестувица,
Чи ни му е веке змийница,
Съсъ змии гу ни припасалъ,                                    35
И съсъ змии и съсъ смоци,
Я му на глава три пилета,
Три пиле-та лестувици,
Та са шета пу земе-та,
Припуща си барза-та коне                                        40
Та си на дори слева,
Та си качи на потоне
И си флева фафъ черица,
Та седнува на йогнище,
Де си гответъ малки моми                                    45
Ду вечере Суровъ Бадникъ,
Суровъ Бадникъ и Бадница,
Та седнува на трапеза;
Де си фтегне десна рока
Да си куси Суровъ Бадникъ                                      50
Суровъ Бадникъ и Бадница,
Фъ сарае му Сура година
Сура година Сурова,
Живи му са малки деца,
Живи му са ду хилница,                                            55
Ду хилница уродица;
Де ни фтегне десна рока,
Ни си куси Суровь Бадникъ
Суровъ Бадникъ и Бадница,
Фъ сарае му царна година,                                       60
Царна година поцарнела.
Ти си, царю, йоще ни чулъ:
Поминала царна година,
Задала са сура година.
Ни си пратилъ фафъ гора-та,                                  65
фафъ гора-та фафъ Бели-та,
Ни си пратилъ малки моми
Да ти секатъ белни вейки
Белни вейки и сухарци,
Да си валишъ ясенъ йогань,                                      70
Да гу валишъ на вечере,
Да гу гасишъ на ранина,
Йоще са зора ни задала,
Йоще ми сланце ни изгрелу
Да погасне ясенъ йогань,                                          75
Налютилъ са Сива Бога
Налютилъ са разедилъ са,
Три му змии на глава-та,
Три му змии усойници,
Фъ десна му рока тенка сабе                                   80
Тенка сабе йогневина,
Фъ лева му рока люта срела
Люта срела пламениста,
Пламень дига ду небе-ту;
На дори му барза-та коне                                         85
Барза-та коне лестувица,
Исфаркали три пилета
Три пиле-та лестувици,
Назнали са ду три змии
Ду три змии усойници,                                             90
Ни е коне лестувица
Па си е люта змийница;
Налютилъ са Сива Бога,
Я си сабе ни фарле,
Лу си фарле люта срела                                            95
Люта срела на поле-ту,
Та си поле погурева
Погурева полумева;
Ни са ражда бела пшеница,
Ни си пасе сиву стаду                                             100
Сиву стаду волове-те,
Волове-те иници-те
Иници-те и крави-те,
Та са поле запустилу.
Малки моми на поле-ту.,                                        105
Малки моми малки деца,
Та си плачетъ и си викатъ,
Тебе си, царю, люту клеватъ,
Ни си чекалъ Сурва година
Сурва година Суровъ-день,                                     110
Ни си готвилъ Суровъ Бадникъ,
Суровъ Бадникъ и Бадница..
 
 
 


назад