Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ПЪРВИНЪ-ДЕНЪ

 
            Курбане-те ги колели близо до гора-та дето имало и пещеря; седели тамо три дни; кога-то навървели моми-те пеели следоюща-та песна:
 
 
 

Песна 5.

Навървилъ ми царе
Навървилъ ми фафъ гора-та.
Фафъ гора-та фафъ летница,
Пу нег' идатъ ураче-те,
На глава-та златна типсие,                                   5
Фафъ типсие суру агне;
Пу техъ идатъ малки моми,
На глава-та златна типсие,
Фафъ типсие ясну пиле,
Слънце йоще ни изгрелу                                       10
Царе си е фафъ гора-та.
Запади са малка мома
Та си флезе фафъ летница,
Спуснала си железни капии,
На капии седемдесе ключерници,                       15
Та ни дава ником' да флезе
И на царе на везире.
«Царе хи са мольба моли:
Що ми терашъ малка мома
Що ми терашъ и ти давамъ?                             20
Йотори ми железни порти,
Да си флеза фафъ летница,
Слънце веке ша изгрее
Та ми са Бога налютева».
«Ютговори малка мома:                                    25
Давай, царю, и натдавай,
Нищу ти, царю, ни терамъ,
Лу ти терамъ суру ягне
Да на гостишъ фафъ Летница.
Давамъ, моме, суру ягне,                                    30
Йотори ми железни порти.
Аку си ма, царю, ни мамишъ,
Ша ти дойде Първа Юда
Съсъ тоега фафъ ръки-те,
Ударила железни порти                                    35
Искапали ключерници-те.»
Рече мома ни утрече
Зададе са Първа Юда,
Налютила са разедила са:
Варай, царю и везирю,                                      40
Днесъ ми е, царю, Личенъ-день
Личенъ-день Първинъ-день,
Прогонихъ си люта зима
Люта зима снегувита,
Ти ма, царю,  ни саидисувашъ:                         45
Слънце веке си изгрева
Йоще курбанъ ни ми колешъ
И ни флевашъ фафъ летница,
Та ти са Бога разедева
Разедева налютева,                                        50
Ни са вращашъ фафъ сарае.
«Ютговори царе и везире:
Варай, Юду, Първа самувила,
Що да праве що да сторе,
Запади са малка мома                                     55
Та си флезе фафъ летница,
Заключи ми железни порти,
Спуснала е седемдесе ключерници,
Ни ми дава да си флеза,
И на мене на везире,                                      60
Та са чуде що да праве
Що да праве що да сторе,
Чи ми тера суру ягне
Да ги госте фафъ летница.
Язъ хи давамъ суру ягне,                                65
Па ми порти ни утаре,
Лу ми дума и говори:
Аку си ма, царю, ни мамишъ,
Ша ти дойде Първа Юда
Съсъ тоега фафъ ръки-те,                            70
Ударила железни порти
Искапали ключерници-те.
На порти е Първа Юда
Съсъ тоега фафъ ръkи-те,
Та удари железни порти                              75
Искапали ключерници-те.
Флезе царе фафъ летница,
И съсъ царе ураче-те
Ураче-те малки моми,
Та на Бога курбанъ коле                              80
Курбанъ коле ясну пиле:
Kакъ си фъркашъ ясну пиле
На небе-ту и при Бога,
Малки моми песна му припеватъ,
На Бога са мольба молишъ,                         85
Да си прати берекете
Бела пшеница, белу грозде;
Малки моми пшеница ми жнеетъ
На Бога си кулаци праветъ,
Чисти кулаци утъ бела пшеница;               90
Юнаци си грозде бератъ
Па на Бога руйну вину,
Ега си е Личенъ-день
Личенъ-день Руинъ-день,
Та си едатъ чисти кулаци                          95
И си пиетъ руйну вину.»
Малки моми песна пеетъ
Йоще са пиле позлатева,
Та си фъркна на небе-ту,
И си фърка и си пее                                   100
«Иди си зима бегай си
Чи е лету пристигналу,
Ша изгрее ясну слънце »
Фъркна пиле ни са виде.
И изгрелу ясну слънце,                               105
Какъ гу виде царе и везире,
Фала слънце си пофали.
Та утиде си фафъ бахче-ту,
Фафъ ръки му златну уралу
И бахче-ту приурава,                                110
Та си сее бела пшеница,
И си сее белу грозде,
Па са враща фафъ Летница:
Малки моми дарба дарува,
Дарба ги дарува златна алтана,                115
Па алтана ясну слънце
Какъ изгрелу съ ясни зари—
И хми дава суру ягне
Фафъ летница да са гостетъ
Чи е зима поминала,                                  120
Люта зима снегувита,
И е лету пристигналу.
Малки моми са чудумъ чудетъ
Какъ си гответъ суру ягне,
Йогань нема фафъ летница.                       125
Прилетнала Първа Юда
Та хми дума и говори:
«Ой, ле вие малки моми,
Йоти са, моми, чудумъ чудите?
Та ни готвите суру ягне,                          130
Да са гостите фафъ летница:
Зима веке поминала
Та е лету пристигналу.
Шо ни, Юду, думашъ,
Думашъ, Юду, и говоришъ:                      135
Фафъ летница йогань ни устаналъ!
Суру ягне ни готвиме,
Фафъ гора са ни гостиме,
Поминалъ ти веке Личенъ-день
Личенъ-день Първйнъ-день.»                    140
Налюти са Първа Юда
Та хми вели ютговори:
«Я ми турите златна траница,
Фафъ траница суру ягне,
Я задувамъ ветрове-те                           145
Ветрове те фуртуни-те
И си фърлемъ бела снега,
Па са зима повърнала
И си лету побегналу.»
Малки моми заплакали,                             150
Турили си златна трница,
Фафъ траница суру ягне,
Та ми седетъ и ми пеетъ:
«Слънце ле ясну слънчице,
Изгрей ми, слънце, фафъ гора-та,              155
Йогань, слънце, да ни валишъ,
Чи е веке Личенъ-день
Личенъ-день Първинъ-день,
Суру ягне да си готвиме,
Фафъ летница да са гостиме—                  160
Седели сме фафъ гора-та
Та ни са веке дуделу—
Йоще песна ни припели
Изгрелу е ясну слънце,
Изгрелу е мощне налютену,                       165
Пудъ траница силънъ йогань,
Та си гответъ суру ягне,
Фафъ летница ми са гостеть.
Дуръ са веке помръчилу,
Излеватъ ми утъ летница,                        170
Та са шетатъ низъ гора-та,
Песна пеетъ дуръ ду Бога
«Иди си зима иди си
Чи е лету пристигналу.»
 
 
 
 
 назад