Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ПЪРВИНЪ-ДЕНЪ

 
            Кога-то испевала мома-та песна-та, излевали други деветъ моми и утивали въ къща-та на най-старий-тъ, който билъ въ село-то, тамо играели хоро,и пеели следоюща-та песна:
 
 

Песна 3.

Излели са деветъ моми
Деветъ моми деветъ друшки
Мощне крихумъ на ранина,
Ниту майка да ги види,
Ниту майка ниту сесра.                                       5
На сукака малка мома,
Подава хми бела ръка,
Играе ми малка мома
Уткара ги фафъ сарае.
Де ги чека царе и везире,                                    10
На дори ми хору играетъ
Малу млогу три сахате.
Царе си е на дивана-та,
На либе си приговори:
«Искарай ми бели дрехи                                     15
Бели дрехи златни махрами,
Дарба си дарувамъ малки моми.
Малки моми фафъ гора-та
Та си бератъ бели китки
Бели китки усениви                                            20
Съсъ злату ги повиватъ,
Та ми китетъ ясну пиле,
На Летна Бога курбанъ коле
Да ми прати берекете
Бела пшеница, белу грозде.»                                25
Искара си бели дрехи
Бели дрехи златни махрами,
Пременили са малки моми
Пременили са наредили са,
Бели дрехи ду ноги-те,                                       30
Златни махрами на глава-та,
Та си фодетъ фафъ гора-та,
Играетъ ми песна пеетъ:
«Юду ле Първа самувилу,
Вутре, Юду, личенъ-день                                   35
Личенъ-день Първинъ-день,
И царе ти курбанъ коле
Ясну пиле суру ягне.
Бога та, Юду, пратилъ
Да прогони люта зима                                      40
Люта зима снегувита,
Угрева си ясну слънце.
Ураче те фафъ гора-та
И си фащатъ ясну пиле
Ясну пиле, суру агне—                                       45
Знаешъ, Юду, ни забарешъ,
Ега царе курбанъ коле
На Бога са мольба моли
Да му прати берекете
Малки моми съ бели китки                               50
Съ бели китки усетеви
Та си китетъ ясну пиле,
Люта зима снегувита
Фафъ гора си китка ни устана,
Бела китка исъхнала;                                       55
Фафъ тое бахче слънце грее
Прогонюва люта зима
Йоще китки ни исъхнали;
Царе на пратилъ фафъ гора-та
Китки да береме,                                            60
Я си китки ни устанали —
Та ти са мольба молиме,
Да си флезешъ фафъ бахче-ту,
Да наберешъ бели китки
Бели китки усениви,                                         65
Дарба, юду,  на дарувашъ:
Фъ наше града люта зима,
Кой ти китка померисалъ
Лету му станалу,
Слънце му изгрелу.»                                         70
Пели моми и припели,
Първа Юда фафъ бахче-ту,
Та си бере бели китки
Бели китки усениви
И си глава укичила;                                         75
И турила фафъ типсие,
Та са шета низъ гора-та
И си тера малки моми,
Гласумъ рука низъ гора-та:
«Иди си зима бегай си                                     80
Лету веке пристигналу,
Ша изгрее ясну слънце» -
Дума Юда китки фърле
Сичка гора померисала,
И си найде малки моми,                                 85
Дарба ги дарува бела китка
Бела китка усенива.
Деветъ моми фафъ сарае
Фафъ сарае дуръ при царе—
Ни са дошли ураче-те,                                    90
Йоще пиле ни фанали
Ясну пиле суру агне—
Царе ги гозба гости,
И му седетъ фафъ сарае.                               95
 
 
 
 назад