Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ПЪРВИНЪ-ДЕНЪ

 
            Четири дене предъ Гергювъ-день некогашь колели курбанъ ягне-та зарадъ заще-то вейке поминала зима-та и дошло лето; три моми още предъ слънце-то ходили въ нъкое бахче, и стоели подъ тринтафилъ-тъ и испевали следоюща-та песна:
 
 

Песна 1.

Юда самувила Филка Милушка
Фъркнува си фафъ бахче-ту
Утъ дъру на дъру на бела руже,
Съсъ лику са присмива.
Съсъ уста си песна пее:                                       5
Боже ле ду Летна Бога!
Поминала люта зима
Люта зима снегувита,
Зададе са тое лету,
Изгрелу си ясну слънце,                                      10
Вутре рану Първа дене.
Събрали са ураче-те,
Съ ураче-те малки моми,
Събрали са фафъ гора-та
Фафъ гора-та фафъ летница,                             15
На тебе си курбанъ колетъ
Ясну пиле, суру ягне,
Чи ти е личенъ-день
Личенъ день Първинъ-день,
Фала ти, Боже, на земе-та,                               20
Фала ти е рану предъ зорница
Предъ зорница, предъ слънце-ту!
Чи прогони люта зима
Люта зима снегувита,
Зададе са тое лету;                                           25
Ураче-те курбанъ колетъ,
Малки моми фафъ бахче-ту
Та си бератъ бели китки
Вели китки усениви,
Китки праветъ злату ги повиватъ,                  30
Та си кичетъ ясну пиле,
Какъ си фърка на небе-ту
Да ти дойде фафъ сарае,
Пиле ти са мольба моли
Да си пратишъ берекете                                   35
Вела пшеница, белу грозде;
Моми жнеетъ бела пшеница
И ти праветъ чисти кулаци,
Юнаци си грозде бератъ
И ти праветъ руйну вину—                              40
На Руе дене фафъ гора-та
Фафъ гора-та фафъ Летница
Личенъ ти день Руинъ-день—
Та си едатъ чисти кулаци,
Та си пиеть руйну вину                                    45
Тебе си Боже фала фалетъ.
Рану ми припева филка Юда
Филка Юда и Милушка,
И си фъркна фафъ сарае,
Пробудила царе и везире:                                50
Варай царю и везирю,
Стани, царю, стига спиешъ!
Помина си люта зима
Люта зима снегувита,
Лету ми са зададе                                           55
И съсъ лету личенъ-день
Личенъ-день Първинъ день,
Та на Бога курбанъ колешъ
Предъ зорница йоще предъ слънце-ту.         60
 
 
 
 назад