Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        Като испевали горня-та песна, найстарий-тъ отъ кметове-те, кои-то билъ найхарно пременетъ, утивалъ въ гора-та и са скривалъ въ некоя пещера, после по него ходила една отъ моми-те въ гора-та та брала китки и пеела следоюща-та песна:
 
 

Песна 1:7.

Снигна са Бога налютилъ,
Налютилъ разедилъ,
Та си е пратилъ милна слуга,
Милна слуга Слана юнака,
Да си вие бела снега,                          5
Вилъ ми е снега малу млогу,
Малу млогу три месеца
Тешка е зима снегувита,
Та ми слънце ни грее,
Ясни си зари крие,                               10
Крие си зари фъ сарае;
Ясну си лику подава,
Подава си лику на поле
На поле на Край-земе,
На Край-земе лету, пролету;            15
Де си е бана на поле,
Пусту е поле запустену;
Сега ми слънце грейна,
Грейна ми слънце блесна,
Та е на поле лету,
Лету е йоще пролету.
Бана ми на белъ Дунавъ,                   20
Десна си рока дигналъ
Та си ми слънце фали.
Даде ми златна тоега,
Та си ма фъ гора прати
Да си бере бели цвете,                         25
Да си гоне люта зима,
Люта зима снегувита.
Иди си, Зима, иди си
Иди си, Зима, на небе,
Де си е Снигна Бога                               30
Чека та Бога чека,
Дребни му ключе на рока,
Да си зандана ютключи,
Да та фъ зандана заключи;
Иди си, Зима, иди си,                            35
Чи си ми лету дойде,
Лету ми йоще пролету.
Хаде ми, Зима, хаде!
Хуй, ни ми зима, хуй!
Лета ми Бога слезалъ,                         40
Слезалъ ми на поле;
Златна тоега пратилъ,
Пратилъ тоега на бана,
Бана ми тоега даде
Да си та, Зима, гоне;                             45
Да си та намера намере,
Ша та удре на глава,
Да си ти глава подробе!
Па си ти, Зима, думамъ:
Иди си, Зима, иди си!                              50
Ни ми е поле пусту,
Пусту поле запустену.
Какъ си е Краша-земе
Плодита, топлита,
Двашъ ми на поле уратъ,                     55
Двашъ ми пшеница сеетъ,
Двашъ ми жетва жнеетъ,
Двашъ ми юнаци на егнилу,
Сури ми агнета фафъ кушере,—
Какъ си е Крайна-земе,                        60
И пусту ми поле запустену.
Ша ми фъркне църну пиле,
Църну пиле лестувица,
Ша ми фъркне утъ Край-земе,
Да ми види бана крале,                       65
Засмелъ са и са насмелъ, -
Забурилъ си сое земе,
Сое земе, сое майка,
Сое майка, милна брата,
Милна брата, милна сесра.                 70
 
 
 


назад