Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

       На свършанье гозба-та играели и пеяли следоюща-та песна:

Песна 2:6.

Атле ми Диа,
Диа ми Яра!
Фальба ти фала
На небе, на земе,
На земе, на поле,                                     5
На поле, фафъ гора,
На море, на Дунавъ!
Я' ти фала на поле,
На поле фафъ града,
Фафъ града фъ Котлива,                   10
Де ми е млада бана.
Пусту му поле запустену,
Юда ми йоще ни летнала,
Юнакъ ми ни стъпилъ,
Пиле ми ни фъркналу,                         15
Ни фъркналу ни летналу!
Слезе ми, Боже, утъ небе,
Утъ небе на поле,
Блесна ми ясну слънце,
Блесна ми йоще лесна!                         20
Юда на поле летнала,
Та са Юда подрукнала:
Моми ле, друшки ле,
Доста са веке бавите,
Доста са веке маете!                              25
Ни ми е веке зима,
Люта зима снегувита;
Я' си е лету, пролету,
Какъ си е на Край-земе.
Слезите веке на поле,                           30
На поле на йорань,
Сейте ми бела пшеница!
Вита ми юнакъ на небе,
Месецъ ми йоще ни поминалъ;
Ша ми слезе на поле,                              35
Да ви даде златна сърпица,
Да жнеете бела пшеница.
Малки са моми чули,—
Два ми са вола фпрегнали,
Фпрегнали вола фъ сарае;                  40
Бана ги злату златилъ,
Метналъ хми суйна махрица,
Метналъ хми махрица приметналъ,
Златну уралу фпрегналъ;
Та ми на поле слезе,                               45
Три ми браздици тръгналъ.
Три са браздици позлатили;
Ясну ги слънце златилу,
Спусна си златни зари;
Малки са моми на поле                         50
Три ми нидели урали,
Та ми са поле посели,
Посели поле насели,
Насели бела пшеница.
Юнаци ми йоще ни видели,                   55
На поле йоще ни слели.
Па са Юда подрукнала:
Юнаци млади иргене,
Бре, ни сте йоще чули?
Бре, ни сте йоще видели?                      60
На поле е лету, пролету!
Ясну ми слънце лесналу,
Лесналу слънце грейналу,
Люта ми зима хуйналу,
Люта ми зима снегувита.                       65
Малки са моми видели,
Млада са бана закарали
Та ми на поле слели,
Та ми на поле урали,
Та ми са сели насели,                             70
Насели бела пшеница.
Сиву ми стаду блейналу,
Сиву ми стаду фъ гора;
Сиву ми стаду ни пасе,
Чи ми е веке егнилу;                                75
Я' ми сте йоще ни слели,
Да си на поле градите
Златна кушере овчита;
Да ми е стаду на егнилу,
Да ми е стаду сури агнета.                     80
Суру ми агне кушуту,
Какъ си е личенъ-денъ,
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ,
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ,
Суровъ-денъ Летовъ-денъ.                  85
На Бога курбанъ колете.
Чули юнаци фафъ града,
Та ми на поле слели,
На поле на егнилу,
Та ми кушере градили,                           90
Златна кушере овчита;
Сиву са стаду спусна
Та ми е стаду на егнилу,
Стаду е сури агнета.
Атле ми Диа                                              95
Суру ми агне кушуту.
Чулъ ми е бана зачулъ.
Слезе ми бана на поле,
Флезе ми бана фъ кушере.
Фана си суру агне.                                  100
Суру агне кушуту,—
Та гу фъ сарае злати,
Тебе гу курбанъ коле,
Та ти са мольба моли,
Да му си, Боже, на поле,                     105
Съсъ тебе ясну слънце,
Да си му грее на поле,
Да ни му е люта зима,
Люта зима снегувита,—
Курбанъ ти, Боже, коле,                     110
Малка са мома пременила,
Пременила, наредила;
Седнала ми на йогнище,
Валила ми навалила,
Навалила ясенъ йогань,                     115
Та ми готвила бъдница,
Бъдница ясна мреница.
Дуръ си летна църну пиле,
Църну пиле лестувица;
Тука ми долу летила,                           120
Та ми иде утъ Край-земе.
Баксишъ носи на бана,
Баксишъ носи копра китка;
Спуща китка на йогнище,
Я' му нищу ни продума,                        125
Па си фъркна па си летна,
Па си летна на Край-земе.
Малка мома вечере мренава,
Вечере си ясна бъдница.
Бана му са укифналу,                           130
Та ми гозба гости,
Гости ми млади юнаци,
Млади юнаци, малки моми,
Гостилъ ги е, нагостилъ.
Стана ми бана утъ трапеза,               135
На трапеза хору ми играе,
Хору ми играе песна пее,
Тебе си, Атле, фали;
Атле ле, Диа ле,
Диа ле, Яра,                                             140
Яра ле, Прена!
Седишъ ми на небе;
Ясну ти лику палиту,
Палиту, есниту,
Та си ми слънце упалешъ,                    145
Ясну му лику еснивашъ,—
Та си ми грее на земе.
Лу да ми грейне на поле,
Малки ми моми на йорань,
На йорань, на копань;                             150
Да си ми грейне фафъ гора,
Сиву ми стаду пасе;
Неню ми стаду цири,
Цири ми пресну млеку,
Пресну ми сирене сири;                           155
Да си ми грейне, да си ми лесне,
Да си ми лесне на море,
Колчу ми фафъ курабе,
Курабе ми Колчу кара,
Учи ми Колчу млади юнаци                  160
Да си ми пливатъ на море,
Да си ми праветъ курабе
Да си ми грейне на Дунавъ,
Рибита ми групна фърле
Та ми риба лови,                                     165
Колчу си фальба фали,
Чи ми слева на поле,
На поле на море,
Та ми учи юнаци-те
Да си пливатъ пу море-ту,                    170
Да си праветъ курабе-те.
Бога си, Атле, на небе,
Бога си, Атле, светла,
На земе Яра Бога.
Хай ле ми, Яра,                                         175
Хай ле ми, Яра, ду лета,
Ду лета, ду жива!
Па ти курбанъ коле
Суру агне кушуту,
Да ти праве личенъ-денъ,                     180
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ,
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ,
Суровъ-денъ Летовъ-денъ, —
На трапеза млади юнаци,
Млади юнаци, малки моми,                    185
Гозба ги, Атле, госте,
Гозба е ясна бъдница,
Ясна бъдница ясна мреница;
Малка мома песна пее,
Песна пее на трапеза;                             190
И я' си хору играмъ,
Хору играмъ на трапеза,
Съсъ хору та фале,
Съсъ хору, съсъ песна,—
Какъ та фалилъ бабайку ми,                  195
Бабайку ми на Край-земе,
Чи си ималъ ясна книга.
Фъркналъ си на небе-ту,
На небе-ту при тебе,
Та му даде ясна книга;                              200
Училъ гу си йоще научилъ
Да си пее ясна книга,
Да си та фальба фали.
 
 
 
 
 
 


назад