Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        Като закалалъ кметъ-тъ и трите голабче-та и испевала мома-та горня-та песна рано още предъ слънце-то, кога-то щело да изгрея слънце-то, сички-те си подигали роки-те каде небе-то и ги удрели отъ радостъ че е слънце-то изгрело, а моми-те пеели следоюща-та песна:

Песна 1:6.

Боже ле Лете ле,
Фала ти, Боже, на земе!
Чи си сарае ютключилъ,
Та си на слънце заръчелъ,
Да си изгрее на поле,                           5
Чи на са зима дудела;
Тешка е зима люта,
Люта е зима снегувита!
Млади юнаци плакатъ
Чи на егнилу ни фодетъ,                    10
Сиву си стаду ни пасатъ;
Малки са моми плакали
Чи на поле ни излели,
Та са на поле ни урали;
Плакали моми викали                        15
Чи си земе уставили,
Плодита земе, топлита,
Де си ми пиле фърка,
Църну ми пиле лестувица.
Фала ти, Боже, фала!                          20
Царе ти курбанъ коле
Ду година ти Личень-денъ,
Диченъ-денъ Гергювъ-денъ.
Гергювъ-денъ, Боже, Суровь-денъ,
Суровъ-денъ още Летовъ-денъ.       25
Слънце ле, ясну слънце!
Да си ми слънце греешъ,
Злату на земе полевашъ,
Злату ми, слънце, сребру
Росна ми китка заросева,                      30
Малки са моми китетъ,
Та си на поле уратъ,
Уратъ ми, слънце, купаетъ;
Де ми, слънце, ни греешъ,
Темна темница вланала!                      35
Малки са моми у дома си,
Роки кършетъ, сълзи ронетъ,
Де хми е земе пуста,
Пуста хми земе, запустена!
 
 
 
 
 


назад