Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        Песна коя-то пеели кога-то готвили бъдникъ-тъ и чакали Коледовъ-день.

Песна 5:4.
(Отъ другио певецъ)

Кола ми Коледа,
Коледа ми Асухна,
Асухна ми Дефна,
Дефна и Узара,
Узара и Ртава.                                       5
Коледа ми на небе,
На небе уфъ сарае,
Седи ми малу млогу,
Малу млогу ду година.
Сега веке тука долу,                           10
Тука долу на земе-та.
На земе-та трима крале:
Първа Крале Укарана,
Друга Крале Асирита,
Асирита и Харапска,                           15
Събрали са уфъ града гулема,
Уфъ града гулема уфъ Билита.
Заправили личенъ-денъ,
Личенъ-день Коледовъ-день.
Трима крале у гора-та,                       20
Чи ми ловетъ дребна лова,
Дребна лова и канити,
Афъ сарае стара Юда,
Стара Юда Самодива,
Чи си готви Колевъ-бъдникъ,          25
Колевъ бъдникъ и Коледникъ.
Летнали ми ду три Юди,
Ду три Юди Самодиви,
Летнали ми афъ сарае:
Първа Юда Марга Самодива,           30
Друга Юда Кале Самодива,
Кале Самодива Мазата Юда,
Дет' ми пее ясна песна,
Глазумъ глазни на небе-ту.
Претнали си бели ръки,                       35
Претнали си, запретнали,—
Стара ми Юда готви,
Готви ми Колевъ бъдникъ.
Три ми са Юди запели,
Запели ми Колна песна,                       40
Колна ми песна Коледна,
Чи ми трапеза слагали,
Златна ми трапеза золита:
Боже ле, Боже,
Боже ле Кола,                                        45
Кола ми Коледа,
Коледа ми Дефна,
Дефна ми Урита,
Урита ми Химна,
Химна ми Ясна!                                        50
Ти ми си, Боже, милна,
Милна ми си доста сърдна,
Чи си, Боже, урвиталъ,
Та та майка роди,
Роди та майка на земе —                       55
Малку си дете млада Бога.
Сита си земе шеталъ,
Сита си земе утемналъ;
Църна си змее изгонилъ,
Църна змее църна кличе,                      60
Утъ тога е хадетъ устаналъ,
Та ти е личенъ-день,
Личенъ-день Коледовъ-денъ;
Стара майка бъдникъ готви,
Бъдникъ ти Коледникъ.                       65
Трима царе у сарае,
На трапеза ни седнали,
Чи си та йоще чекатъ,
Да ми, Боже, седнешъ,
Да ми седнешъ на трапеза;                70
Да искарашъ ясна книга,
Да ти чуетъ ясна песна,
Чи си слезе на земе-та,
Да си учишъ трима царе,
Гюнефъ да ни чинатъ,                        75
Тебе Бога да ни лютетъ.
Айде, Боже, айде,
Айде, Боже, слези,
Слези, Боже, на земе-та,
На земе-та у гора-та,                             80
У гора-та у Калита,
Де ти е Злата майка.
Злата майка пудъ дъро-ту,
Пудъ дъро-ту пудъ димита,
Тебе си, Боже, чека,                               85
Да ти кършне дима клана;
Клана ти у ръка-та,
Чи да видетъ трима царе,
Да ни ми са уплашили.—
Асъ клана ми на трапеза,                     90
Та ми гонишъ църна змее,
Църна змее църна кличе,
И съсъ змее ду три Юди,
Ду три Юди Самодиви;
Църни са Юди уцърни,                         95
Три са Юди и три сесри,
Лу да дойдатъ афъ сарае,
Лу да седнатъ на трапеза,
Сарае са запустили!
Ни е личенъ-день,                                100
Личенъ-денъ Дринъ-день,
Чи си поле исъхналу.
Какъ си пели малки моми,
Излезе ми стара майка,
И съсъ майка трима крале,                105
Пременили са наредили,
У ръка хми златна тояга,
Станали ми застанали,
Застанали на трапеза,
Я ми йоще ни седнали.                      110
Съсъ бъдникъ е стара майка,
Съсъ бъдникъ и коледникъ,
Турнала ми на трапеза;
Чи да ми Бога дойде
Да ми седне на трапеза,                     115
Съсъ клана димита
Да си гони ду три Юди,
Ду три Юди Самодиви,
Църни ми Юди уцърни,
И съсъ Юди църна змее,                     120
Църна змее църна кличе.
Бъдникъ ми на трапеза.
Я ми Юда запела.
Боже ле, Боже,
Боже ле Коледа!                                    125
Снимни нине у гура,
У гура пудъ дима;
Ужида та Злата Мати,
Чи ти дава дима клана,
Служба та служи бела абрита,           130
Бела абрита никатна;
Какъ ти дава златна чеше,
Да си чеше ни уставишъ,
Я съсъ чеше на трапеза,
Да ми служишь трима крале,—            135
Служба ти абрита,
Абрита никатна:
Да са живи, да са зрави
Сега малу ду година,
Ду година ду Коледовъ-день.             140
Пела ми стара майка,
Пела ми ни испела,
Чи ми иде църна змее,
Църна змеа църна кличе,
И съсъ змее ду три Юди,                       145
Ду три Юди Самодиви,
Църни ми Юди уцърни.
Йоще ми на трапеза ни седнали,
Зададе са млада Бога,
На глава му дима клана,                       150
У ръка му златна чеше.
Какъ видели ду три Юди,
Заплакали завикали:
Ой Боже ле, мили Боже!
Бабайку на, Боже, пратилъ                   155
Тука, Боже, афъ сарае,
Трима крале гюнефъ сторили,
Та са тебе налютили;
Злиту хми лету уцърну!
Я ти, Боже, идешъ                                    160
Да имъ седнешъ на трапеза
Ти си думалъ на бабайку,
На бабайку на злита Бога.
Думалъ самъ, Юди, продумалъ,
Чи са самъ доста налютилъ.                  165
Туку ма са саидисали,
Афъ сарае хми личенъ-день,
Личенъ-день Коледовъ-день;
Стара е майка готвила,
Готвила е Колевъ бъдникъ,                   170
Та ми трапеза турила,
Песна ми испела.
Хаде вие у гора-та,
У гора-та у тимна-та,
У тимна-та у зандана,—                              175
Чи си иде Бела Юда
Бела Юда Самодива,
Да ни ва у сарае увари,
Чи ва съсъ срела усрелила.
Рече йоще ни утрече,                                 180
Летнали ми ду три Юди
И съсъ Юди църна змее,
Църна змее църна кличе.
Де си иде Бела Юда,
Бела Юда Самодива,                                 185
Съсъ дремица на ръка-та,
Седнала ми на трапеза.
Та си служи трима крале,
Служба й бела абрита,
Бела абрита никатна,                                190
Та хми дума и говори:
Ду година на поле-ту
Ша ми жнее бела пшеница,
Бела пшеница, белу просу;
Та ша месетъ малки моми,                       195
Ша ми месетъ чисти пити,
Чисти пити и кулаци,
Да подаватъ на юнаци, —
Чи си е личенъ-денъ,
Личенъ-день Дринъ-денъ.                         200
 
 

Следоющите (предходните ?) песни са добавиха отъ Исиинъ отъ село Лъжена 65 г. старъ докара го Шериф Пеливанов. 1876 25-30 Априлия

Песни за летото 13....................Стиха 2065
Песни за Гергювъ-день 6............>>.....1120
Песни за лестовицата 5..............>>..........61
Песни за Енювъ-денъ 3...............>>.......475
Песни за Коледовъ-денъ 3.........>>.......440
 ---------------------------------------------------------------
                                                 Всичко   >>    4715
 


назад