Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        Кметъ-тъ и други-те като закалали курбанъ-тъ и седнували да са гостетъ, една мома доходала отъ селото и пеела следоюща-та песна:
 

Песна 1:4.

Царю ле бана ле,
Курбанъ си бана колелъ,
Курбанъ деветъ крави,
Курбанъ ти на Снигна Бога,
Да ни ти са, бана, люти;                              5
Да ни праща милна слуга,
Милна слуга Слана юнака,
Да ни праща на поле-ту
Да си вие бела снега
И той си каилъ станалъ.                             10
Я и той що да прави,
Що да прави що да стори?
Пратилъ ма фафъ гора-та.
Фафъ гора-та на Край-земе,
Фафъ гора-та фъ пещера-та,                  15
Де ми седи Лета Вога;
Та му са самъ мольба молила,
Да си слезе на поле-ту,
Да си грейне ясну слънце,
Да си ти е лету, пролету,
Чи си на Бога курбанъ колелъ                 20
Я той ми са налютилъ,
Та ми дума продума:
Е, ти Юду Самувилу,
Какъ си е бана курбанъ колелъ,
На Снигна са Бога мольба молилъ,      25
Я си мене ни сайдисалъ!
Ни си слевамъ на поле-ту
Дуръ ми курбанъ ни заколе, —
Да ми коле ду три голабчета.
Хемъ да прати малка мома,                    30
Да е прати фафъ гора-та
Да си бере бели цвете,
Да си вие бела китка,
Да ми глава накичи
Какъ си вие бела китка                              35
Да си рука низъ гора-та
Иди си, Зима, иди си,
Чи си веке лету дойде.
Та си веке каилъ ставамъ
Да си слезе на поле-ту,                              40
Съсъ мене ясну слънце,
Лу да грейне да си блесне,
Съсъ мене лету, пролету
Та си бана града гради.
Млади юнаци на поле-ту,                          45
На поле-ту стаду пасатъ;
Малки моми на поле-ту,
Та ми йорань уратъ,
И ми сеетъ бела пшеница,
И ми сеетъ и ми жнеетъ;                             50
Та си месетъ чиста пита,
Чиста пита, чиста леба.
Сега, царю, що са ни чудишъ?
Гозба, царю, да са ни гостишъ!
Я да фанешъ ду три голабчета,              55
На Лета Бога курбанъ да колешъ;
И да пратишъ малка мома
Да си иде фафъ гора-та,
Да си бере бели цвете,
Да си вие бела китка,                                   60
И да флезе фъ пещере-та
Да си кити Лета Бога, —
Да са рукне и подрукне
Иди си Зима, иди си,
Чи си лету дойде.                                           65
Йоще речь-та да ни утрече
Ша си грейне ясну слънце,
Ша си грейне на поле-ту,
Та си ти е лету, пролету.
Та си градишъ нова града,                          70
Да ни ти е поле запустену;
Да ни плачатъ млади юнаци,
Млади юнаци малки моми.
Чулъ ми бана Юда Самувила
Та са гозба ни гости                                       75
Я устави малки моми
Да си гответъ деветъ крави,
Деветъ крави се на отбуръ.
 
 
 
 
 
 
 


назад