Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА II.

        Като испевали горна-та песна, давали на секого отъ цвете-то, а найстария въ село-то хващалъ три църни кукошки, кои-то давалъ само на моми-те; тие като ги зевали утивали на край село-то подъ едно дърво, каде-то предъ да изгрея слънце-то закалали кукошки-те курбанъ на Бога и пеели следоюща-та песна.

Песна 1:3.

Боже ле, мили Боже,
Боже ле, Летна ле!
Тое сесра милна Мага
Застигнала, пристигнала
Двашъ са засмела,                                   5
Тришь са налютила;
Чи та кмета ни саидисалъ,
Та ти курбанъ ни колелъ,
Да си та фальба фали,
Чи заключи ветрове-те,                        10
Ветрове-те, фуртуни-те,
Та изгрева ясну слънце;
Прогонилъ си люта зима,
Люта зима снегувита.
Ду сети са стара кмета,                        15
Та ти курбанъ коле,
Коле ти ду три пуйки,
Църни пуйки позлатени.
Айде, Боже, айде,
Зимледелъ на земе.                              20
Стару деду на небе
Иди си зима иди си,
Чи си дойде лету пролету;
Никнали са бели китки.
Бели китки и цървени,                           25
Желта ми китка минзаферецъ.
Хутри сими у дъбита,
Чинзиръ пее на поле-ту—
Лу се ми званти,
Какъ ми званти ясенъ гусликъ             30
Тютюръ, тютюръ у гора,
Звенти яни у дрида.
Дрида ми на стола,
Златенъ кърстецъ припасала,
Златна коса испуснала,                          35
Златна пена на уста-та,
Та си вели ютговори:
Е, ти кмета стара кмета.
Курбанъ колешъ на земе-та,
Курбанъ иде на небе-ту—                      40
Църни пуйки афъ бахче-ту.
Какъ ги гледа Летна Бога
Ютрумъ рану афъ сарае;
На ръка му дребни ключе,
Йотключе си сарае-те,                          45
Та изгрева ясну слънце,
Та е лету на поле-ту.
 
 
 
 


назад