Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        На Колада кога-то коледували деца-та моми вървели съсъ тяхъ и пеели следоюща-та песна:
 

Песна 5:3.

Коледа ле, Коледа,
Личенъ ти денъ, Коледа!
Ни си слелъ на земе-та,
Я' ми си на небе-ту.
Слела ми Злата Майка                     5
Тука ми долу фафъ гора-та,
Седнала ми пудъ дъро-ту,
Де ми тече ду белъ кладнецъ.
Та ми седи злата майка,
Та са чудумъ чуди                             10
Какъ да си Бога роди,
Да гу роди малку дете,
Малку дете, млада Бога.
Де си дойде Жива Юда,
Жива Юда Самувила,                        15
Та си наточи студна вода,
Та си служи Злата Майка,
Я' хи нищу ни говори;
Пила вода, напила са,
Зачнала ми Коледа Бога,                20
Зачнала ми, затруднела.
Па си флезе фъ пещере-та.
Замъчи са, забахта са,
Та си роди малку дете,
Малку дете, млада Бога.                  25
Коса му е позлатена,
Ясна му книга на ръка-та,
Утъ книга слънце грее,
Слънце грее, месечина.
Сама майка фъ пещере-та,              30
Та ми плаче и ми вика.
Де си дойде Жива Юда,
Жива Юда Самувида,
Та си кара малки деца,
Та на майка коледуватъ:                   35
Коледа ле, Коледа,
Роди са на земе-та
Малку дете, млада Бога,
Та си земе утемналъ.
Хаде, дете, да пораснешъ                    40
Да са шеташъ пу земета,
Да си учишъ млади юнаци,
Млади юцаци, малки моми,
Гюнефъ веке да ни чинатъ;
Да ни фодетъ на белъ Дунавъ,            45
Да ни фодетъ, вода да ни точетъ,
Да ни служетъ млади юнаци;
Тебе си, Боже, веруватъ,
Цалунатъ ти ясна книга.
Богъ да бие Църна Харапина,               50
Чи та гони низъ поле-ту
Да ти сече руса глава.
Я' ти ми си фафъ гора:
Седишъ, Боже, пудъ дъро-ту,
Дуръ да дойде Мора Юда,                     55
Да му флезе фафъ сарае,
Да му сече руса глава.
Па си, Боже, на поле-ту,
Та са шеташъ пу земе-та;
Пу земе ти доста фала!                          60
Я, ти мале, Злата Мале,
Дарба на, мале, дарувай,
Чи ти сме, мале, коледували
Съсъ песна съ коледна;
Фафъ града та фальба фалиме,        65
Коледуваме утъ къща на къща.
Злата хи са майка нажелилу,
Нажелилу, натъжилу,
Чи хи нищу фъ пещере-та,
Да си дарува малки деца.                       70
Мълчи мале, ним' ми плачи,
Ним' ми плачи, ним' ми викай!
Бога ма, мале, пратилъ,
Дарувамъ си малки деца.
Жива Юда ги дарува,                               75
Дарува ги ясни бленици,
Ясни бленици, рехици,
Рехици и кравнаци.
Утъ тога си Коледа устаналъ.
Хай ни, хай ни, Бога са родилъ!            80
Лу кой на дарба дарува,
Бога му фафъ къщи,
Фафъ къщи на йогнище,
Та му вали ясенъ йогань;
Та му седи на трапеза,                            85
На трапеза на вечере.
На нива му пълни класе!
На лозе-ту белу грозде!
 
 
 


назад