Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        Като я причекували селени-те и тия на сeкой единъ давала отъ бильки-те, кои-то набирала въ гора-та и съ кои-то да си лекуватъ болести-те, кметъ-тъ закалалъ курбанъ деветъ кукошки; въ това врeмя едно момче свирило а моми пeели следоюща-та песна:

Песна 4:3.

Млада ми царе слезе,
Слезе ми царе на дори,
Та ми чека, причека,
Причека ми царе стара Вейннца.
Та хи са мольба моли,                              5
Да му даде дрейни вейки,
Дрейни вейки лечити,
Да си лечи млади юнаци,
Млади юнаци, малки моми.
Даде му бильки, подаде.                        10
Я' му е Вейница заръчела,
Заръчела, поръчела,
Да си лечба ни лечи
Дуръ си курбанъ ни коле,
Ясну Слънце да фали.                           15
Сече си царе курбанъ, коле,
Курбанъ коле деветъ крави,
Деветъ крави, деветъ слейки,
Курбанъ коле на ясну Слънце,
Та си гу фальба фали,                             20
Та му дума говори:
Слънце ле, ясну Слънце,
Днести еъ личенъ-день,
Личенъ-денъ Греювъ - день,
Греювъ-день Енювъ-день!                       25
Та си ми Слънце играешъ,
Тенка си сабе виешъ,
Люта си срела фърлешъ.
Я ти са, Слънце, моле,
Какъ ти курбанъ коле,                                30
Да самъ млада враче;
Да си лекувамъ млади юнаци,
Млади юнаци, малки моми.
Па ду година да играешъ,
Да играешъ съ тенка сабе,                       35
Съ тенка сабе, съ люта срела;
Да си слезе Жива Юда,
Жива Юда Самувила,
Да си слезе фафъ гора-та,
Фафъ гора-та фъ Златица-та,               40
Да си точи чудна вода,
Чудна вода и лечита,
Бога да си служи.
Па да слезе фъ Дрейница-та,
Да си пърска чудна вода;                          45
Да са качетъ малки моми,
Малки моми, малки Дройди,
Да са качетъ на дъро-ту,
Да ми секатъ дрейни вейки,
Да ги даватъ на Вейница;                         50
Да ми дойде фафъ сарае,
Па да си ма дарба дарува,
Чи на земе самъ млада враче;
Кой ми дойде фафъ сарае,
Лекувамъ гу и врачевамъ.                         55
Ай ле ми, Слънце, ай ле!
Заиграй, Слънце, поиграй,
Играй ми, Слънце, на небе
Ду де си йоще ни изгрелу,
Ду де си йоще ни блесналу;                        60
Завий си тенка сабе!
Фърлей си люта срела!
Ду година ти курбанъ коле,
Курбанъ ти коле деветъ крави,
Деветъ крави, деветъ слейки.                 65
 
 
 
 


назад