Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

       Отъ село-то купували три ювна и ги закалали курбанъ, на кои-то пеяли горня-та песна, а другите, кои-то ималъ, закалали дома си по едно агне, кое-то го златили моми кога-то изгревало слънце-то и пеяли следоюща-та песна:
 

Песна 2:2.

Деветъ ми Юди чули,
Деветъ ми Юди Самувили
Чули ми Юди фафъ гора,
Чи ми е бана на поле,
На поле фъ кушере;                                5
Суру си агне фаналъ
Да си курбанъ коле,
Да си фали Лета Бога;
Йоще ми слънце ни грейналу,
Ни грейналу, ни лесналу,                      10
Слели ми Юди на поле,
На поле фъ сарае,
Та си ми агне златетъ,
Та си ми агне шернетъ.
Та си ми песна пеетъ:                           15
Слънце ле ясне ле,
Зари си слънце спущешъ,
Спущешъ ми зари на земе,
Та си ми земе златишъ,
Злату ми на земе фърлешъ.              20
Я ми, Слънце, гледай!
Бана ми курбанъ коле,
Лета си Бога фали,
Чи му на поле слезалъ,
Ясну си слънце изгрелу,                       25
Та му е лету, пролету;
Днесъ му е личенъ-денъ,
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ,
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ,
Суровъ-денъ Летовъ-денъ!               30
Я си каилъ ни станалъ,
Рану ми йоще да коле,
Рану ми йоще предъ зора,
Дуръ да си слънце изгреешъ
Да си ми агне златишъ,                        35
Да си ми агне шернешь.
Бана си агне коле,
Курбанъ ми агне на поле,
Да си ми фъркне на небе,
На небе при Бога,                                   40
При Бога фъ сарае;
Да си гу Бога види,
Да му на сърце драгне,
Да му на сърце кефне.
Бана ми книга пее,                                45
Бана ми песна пее:
Флана ле Слънце ле,
Слънце ле Огне ле,
Рай ми, Огне, на поле,
Еренъ ми, Огне, рана,                          50
Транъ ми, Огне, хаванъ ми.
Бана ми дума продумалъ,
Песна ми йоще ни пелъ,
Спусна си слънце зари,
Спусна си зари на агне,                       55
Та ми са агне позлати,
Шерну ми агне ушерену.
Та гу бана курбанъ коле,
Курбанъ коле на Бога;
Чудну ми агне чудесту,                        60
Бана гу съ ноже коле,
Я ми са агне ни коле!
Ясни му криле никнали,
Та си ми фъркна на небе,
На небе при Бога,                                 65
При Бога фъ сарае.
Три ми са Юда рукнали,
Рукнали са подрукнали:
Бана ле, бана!
Лета е Бога думалъ,                            70
Думалъ е Бога говорилъу
Ду сега самъ са лютилъ!
Бана ми курбанъ ни колелъ,
Личенъ ми денъ ни правилъ,
Личенъ ми день Гергювъ-день,         75
Гергювъ-день Суровъ-день,
Суровъ-денъ Летовъ-день!
Сега ми веке правилъ;
Курбанъ ми колелъ суру агне,
Злату ми агне позлатену;                       80
Злату ми агне фъркналу,
Злату ми агне фъ сарае.
Фъ сарае на ливаде.
Се му е лету на поле,
Се му е лету, пролету!                              85
Ни му е веке зима,
Люта зима снегувита.
 
 
 
 
 
 


назад