Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        На Гергювъ-день секой чобанинъ колелъ курбанъ по едно агне, кое-то агне готвила само една мома отъ къща-та, и после седнували сички-те отъ къща-та та са гощавали; кога-то го колели пеяла мома-та следоюща-та песна:

Песна 2:1.

Слела ми Юда утъ небе,
Утъ небе Юда фъ сарае,
Де ми е бана царина;
Та си му дума говори:
Бана ле, бана кралю,                                    5
Знаешъ ли бана, знаешъ
Що си, бана, думалъ,
Думалъ, бана, говорилъ,
Лета си Бога фалилъ;
Ду година му личенъ-денъ,                      10
Личенъ-ден Гергювъ-денъ,
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ,
Суровъ-денъ Летовъ - денъ!
Та му курбанъ колешъ,
Курбанъ му колешъ суру агне,                 15
Суру агне усуресту,
Малка гу мома готви,
Готви гу ясна вечере,
Та си ми, царю, вечерешъ.
Я сега ми фъ сарае седишъ,                  20
Суру си агне ни фаналъ,
Лета си Бога ни фалишъ;
Ни му правишъ личенъ-денъ,
Диченъ-денъ Гергювъ-денъ,
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ,                  25
Суровъ-денъ Летовъ-денъ!
Лета са Бога налютилъ!
Какъ си е лету, пролету,
На поле ми ни слева,
Ясну ми слънце ни грее;                           30
Та си е люта зима,
Люта зима снегувита;
Люта е зима лютна,
Йоще си зима ни виделъ!
Та си ми плачба плачешъ,                    35
Плачешъ ми, бана, викашъ.
Моми на поле ни излели,
На поле моми на йорань,
На йорань моми, на копань,
Бела пшеница ни сеетъ,                         40
Чиста ми леба ни месетъ,
Чиста ми леба, чиста пита;
Юнаци на поле ни излели
Та ми стаду ни пасатъ,
На поле юнаци на егнилу,                     45
Та ти са поле запустилу,
Пусту ти поле устаналу,
Пусту ти поле, запустену!
На поле са Юда ни шета,
На поле юнакъ ни фоди,                     50
На поле пиле ни фърка
Рече му Юда ни утрече,
Фъркна си Юда фафъ гора.
Бана са чудумъ чуди
Чи му е Юда думала,                             55
Думала Юда говорила,
Да ми курбанъ коле,
Да ми коле суру агне,
Суру агне усуресту;
Ни ми е правилъ Личенъ-денъ,           60
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ,
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ,
Суровъ-денъ Летовъ-денъ,—
Да ни гу Юда мами,
Да ни гу Юда лъже,                                65
Да му са Бога налюти,
Да му хатъръ устане.
Лета е Бога сайдисалъ,
Та му курбанъ коле;
Я си Бога ни сайдисалъ,                      70
Да си йотключи зандана,
Да си искара милна слуга,
Милна слуга Слана юнака,
Съсъ юнака милна сесра,
Милна сесра Зима Юда,                       75
Зима Юда Самувила.
Да ги прити на поле-ту
Да завиетъ бела снега,
Да си е люта зима,
Люта зима снегувита;                         80
Чудумъ са бана чуди,
Я ми йоще ни знае
Що да ми прави, да стори.
Стара му Зара дума,
Дума му Зара говори:                         85
Бана ле, бана кралю,
Що ми са чудумъ чудишъ
Да ми курбанъ колешъ,
Да ми правишъ личенъ-денъ,
Личенъ-денъ Летовъ-денъ,              90
Да колешъ ил' да ни колешъ?
Бре, си та Юда ни мами,
Бре, си та Юда ни лъже!
Снигна са Бога ни люти,
Да си искара милна слуга,                   95
Милна слуга Слана юнака,
На поле гу веке ни праща;
Я си гу праща фафъ гора,
Фафъ гора на планина,
Де си ми моми ни уратъ,                     100
Де ми юнаци стаду ни пасатъ.
Бре, ти си Богу думалъ,
Думалъ си бана говорилъ:
Боже ле Лете ле,
Я си ми слези на поле,                        105
На поле, Лете, на Дунавъ,
Да ми е лету, пролету;
Та ти курбанъ коле,
Курбанъ ти коле суру агне,
Суру агне усуресту;                                110
Йоще ти праве личенъ-денъ,
Личен-денъ Гергювъ-денъ,
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ,
Суровъ-денъ Летовъ-денъ!
Та си та фальба фале,                        115
Десна си рока дигамъ.
Бога му драгналу,
Драгналу, кефналу,
Та си ми слезе на поле,
Ясну ми слънце грейналу,                    120
Та ти е лету, пролету.
Малки са моми на поле,
На поле на йорань,
На йорань, на копань,
На поле си моми уратъ,                       125
Бела пшеница сеетъ,
Чиста си леба месетъ,
Чиста леба, чиста пита;
Млади юнаци на поле,
На поле на егнилу;                               130
Да ми курбанъ ни колешъ,
Личенъ ми денъ да ни правишъ,
Личенъ ми денъ Летовъ-денъ;
Лета са Бога налютилъ,
Налютилъ са разедилъ,                     135
Та ми на поле ни слева,
Ни ти е лету, пролету,
Ясну ти слънце ни грее;
На поле ти Слана юнакъ,
Слана юнакъ, Зима юда,                    140
Зима Юда Самувила,
На поле ти люта зима,
Люта зима снегувита;
Люта е зима лютна!
Стара му Зара дума,                               145
Дума му Зара говори,
Бана си каилъ станалъ.
Та ми са бана пременилъ,
Пременилъ са наредилъ,
Златна си дреха спусналъ.                  150
Та ми са шета низъ града,
Рука ми бана говори:
Бре, ми, юнаци, малки моми!
Вутре ми личенъ-денъ,
Личень-денъ Гергювъ-денъ,                155
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ.
Суровъ-денъ Летовъ-денъ!
Никой ми на поле ни слева,
На поле на йорань,
На йорань, на копань.                             160
Малки ми моми фъ сарае,
Суру ми агне златетъ,
Златетъ ми агне шернетъ,
Чи си курбанъ коле,
Курбанъ коле на Бога,—                           165
Та му са мольба моле,
Па на поле да слезе,
Да си ми слънце грейне,
Да си ми слънце лесне,
Да ми е лету, пролету.                              170
Кой си ми бана чуе,
На поле ми веке ни иде,
На поле на йорань,
На йорань и на копань.
Малки са моми пременили,                   175
Применили, наредили;
Малки са моми фъ сарае.
Йоще ми бана курбанъ ни коле,
Лу ми е вързалъ суру агне,
Вързалъ ми агне на дъру;                    180
Чи му Юда заръчела,
Заръчела поръчела,
Да ми курбанъ ни коле
Дуръ ми слънце ни грейне,
Да ми са агне златилу,                          185
Златилу, ушернилу;
Йоще ми бана чека.
Три ми ювна коле,
Три ми ювна карабаше,
Карабаше и факлата,                           190
Та ми гозба гости
Малки ми моми, млади юнаци;
Дуръ да ми слънце изгрее,
Дуръ да слънце лесне
Да ми са агне позлати,                        195
Да ми са агне пошерни;
Какъ си гу бана коле
Да ми фъркне на небе,
На небе при Бога,
При Бога фъ сарае;                               200
Да си гу Бога види,
Да му на сърце драгне,
Да му на сърце кефне.
 
 
 
 
 
 


назад