Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        Като закалалъ кметъ-тъ курбанъ-тъ и испевала мома-та горня-та песна, спущали са деветъ моми и отхождали въ село-то та срукували человеци-те на курбанъ; кои-то съсъ манже утивали та са гощавали на чеири-те или у друго место, кое-то било нарочно за това определено. Кога-то срукували моми-те пеяли следоюща-та песна:

Песна 1:12.

Чуйте ми млади юнаци,
Млади юнаци, малки моми!
Лета е Бога слезалъ,
Слезалъ е Бога на поле,
Та си е лету, пролету,                           5
Утрумъ ми рану ясну слънце.
Малки ми моми на йорань,
На йорань, на копань;
Млади ми юнаци на егнилу,
Суру ми ягне фащатъ,                         10
Та ми курбанъ колетъ;
Какъ си е лету, пролету
Тука ми долу на Край-Земе,
Па си, е лету на поле;
Ни ми е поле пусту,                               15
Пусту ми поле, запустену,
Лу си е веке плодиту;
Юда ми на поле летнала,
Юнакъ ми на поле стъпилъ;
Йоще ми пиле ни фъркналу,                20
Църну ми пиле лестувица;
Я си е Бога каилъ станалъ,
Да си ми летне църну пиле,
Църну пиле лестувица,
Да си ми летне, да си ми фъркне.      25
Бана му сърце дръгналу,
Та си курбанъ колелъ;
Сега са гозба гости,—
Та си на бана пратилъ
Тука ми веке фафъ града,                      30
Фафъ града фафъ селу,
Да си ва покана кане.
Кой ми на гозба дойде,
Вутре ми рану йоще предъ зора,
Лу да ми слънце изгрее,                         35
Ша ми слезе на поле;
Юнаци ми стаду пасатъ;
Я ми са моми на йорань,
На йорань, на копань.
Да ми видетъ диви юнаци,                    40
Фальба са юнаци пофалили
Чи ми стаду пасатъ,
Тие ми стаду ни видели!
Да ми видетъ диви моми,
Фальба са моми пофалили                    45
Чи си уратъ на поле-ту,
Чи си уратъ и си сеетъ;
Па си месетъ чиста леба,
Чиста леба, чиста пита.
Та ми думатъ и говоретъ:                      50
Бре, ни са моми утъ земе,
Я ми са моми утъ небе,
На небе са моми Баици,
Та ми слели на земе,
Да си учетъ малки моми                          55
Да си уратъ, да си сеетъ;
Да си месетъ чиста леба,
Чиста леба, чиста пита;
Да ни са фъ гора шетатъ,
Да ни си трева пасатъ!                            60
Чули ми юнаци, малки моми,
Та ми на Дунавъ слели,
Да си ги бана гости
Дуръ си ми слънце грейне,
Дуръ си ми слънце зайде.                     65
 
 
 
 
 


назад