Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        Като раздавала мома-та на сички-те отъ китка-та и испевала горня-та песна, дохождалъ хоже-та отъ село-то съсъ книга въ рока-та му; кметъ-тъзакалалъ единъ овенъ, а хоже-та отварелъ книга-та и моми-те пеяли следоюща-та песна:

Песна 1:11.

Снигна ле Боже ле,
Знаешъ ли, Боже, ни знаешъ
Чи ти е бана думалъ,
Думалъ ти йоще говорилъ?
Лу да си зандана ютключишъ,                 5
Да си заторишъ милна слуга,
Милна слуга Слана юнака,
Да гу на поле ни пращашъ
Да си вие бела снега,
Я да си е лету, пролету;                            10
Да си грее ясну слънце,
Какъ си грее на Край-земе;
Да си уратъ малки моми,
Да си уратъ, да си сеетъ;
Млади юнаци на егнулу,                            15
Фъ кушере сури агнета;
Па ти курбанъ коле,
Та ти пее вета книга,
Вета книга, вета песна;
Мольба, ти са, Боже, молилъ,                  20
Мольба му си, Боже, чуелъ!
Сега ти курбанъ коле,
Курбанъ коле деветъ ювна,
Та си пее вета книга,
Вета книга, вета песна;                              25
Я ти са мольба моли
Да са веке ни лютишъ,
Да са веке ни разедишъ,
Да си зандана ни ютключишъ,
Да испуснешъ милна слуга,                        30
Милна слуга Слана юнака,
Да си дойде на полету
Да си вие бела снега;
Да испуснешъ Зима Юда,
Зима Юда Самувила,                                   35
Да си дуне силънъ ветъръ,
Силънъ ветъръ и фуртуни,
Чи са на бана нажелилу,
Нажелилу натъжилу,
Та ти курбанъ ни коле,                                  40
Ни ти пее вета книга,
Вета книга, вета песна.
Стара е вета старита,
Стара е вета утъ Край-Земе,
Утъ Край-Земе и утъ царе.                          45
Има е царе на небе,
Седелъ ми сега малу,
Сега малу деветъ години,
Та му е Бога даде;
Кой ми курбанъ коле,                                     50
Да си пее вета книга,
Вета книга, вета песна.
Курбанъ му е на небе,
На небе при Бога:
Боже ле Боже ле,                                              55
Вета е вила ветише,
Хруй ми сефита,
Сефита, удита,
Вей ми санита,
Урумъ ми тата,                                                 60
Тата ми финита,
Трай ми далита,
Вета е вила ветише.
Я' ти Боже, вета книга,
Вета книга, вета песна                                   65
Лета е Бога на поле,
Сега е лету, пролету;
Утрумъ ми рану предъ слънце
Малки ми моми на поле,
Та ми уратъ и ми сеетъ;                                 70
Млади юнаци на поле,
На поле на егнилу,
Та ми стаду пасатъ;
Какъ си ти слуга плаче,
Слуга ти Слана юнакъ,                                 75
Сесра му Зима Юда,
Зима Юда Самувила,
Аку ти са, Боже, нажелилу,
Нажелилу натъжилу,
Чи хми са фъ зандана дуделу,—               80
Прати ги, Боже, тука долу,
Тука долу фафъ гора-та,
Фафъ гора-та планина-та,
Де си е гора запустена,
Де ми моми ни уратъ,                                   85
Де ми стаду ни пасе.
Бана ми курбанъ коле,
Бана са мольба моли;
Дуръ си ми Юда летна,
Летна ми Юда фъркна,                                90
Летна ми Юда на Дунавъ,
Та са рукна, подрукна:
Бана ле бана ле,
Доста курбанъ колешъ,
Доста са мольба молишъ!                          95
Курбанъ ти на небе,
На небе при Бога,
Мольба ти Бога чуе!
Йоще си зандана заключилъ,
Седемдесе катанци ударилъ,                   100
Да ми ни излезе милна му слуга,
Милна му слуга Слана юнакъ,
Милна му сесра Зима Юда,
Зима Юда Самувила;
Дуръ да застигне Заревъ-денъ,                105
Заревъ-денъ, Заревъ-месецъ,
Двашъ ми на поле да жнеешъ;
Двашъ юнаци на поле,
На поле на егнилу,
Де ми са руди агнета.                                   110
Сега веке гозба да гостишь,
Да ми гостишъ млади юнаци,
Млади юнаци, малки моми;
Да ни ми са йоще желетъ,
Да ни ми са йоще тъжетъ,                            115
Чи си земе уставили,
Плодита земе, топлита.
Вутре ми рану уратъ;
Ни си е поле пусту,
Пусту ми поле, запустену,                            120
Я си е мощне плодиту,
Плодиту йоще топлиту;
Юда ми веке легнала,
Юнакъ ми веке стъпилъ;
Църну ми пиле ни фръкналу,                      125
Църну ми пиле лестувица;
Белкимъ си Богумъ милънъ,
Милънъ йоще думилънъ,
Та си ти пиле фъркне,
Църну ми пиле лестувица.                             130
 
 
 
 


назад