Make your own free website on Tripod.com
 

ПРИТУРКА I.

        Като испевала мома-та горня-та песна, сички-те са собирали та давали на мома-та по 5—10 пари, а тия хми къцнувала отъ китка-та, съ коя-то билъ на-киченъ старецъ-тъ, и пеяла следоюща-та песна:

Песна 1:10.

Бана ле Бана,
Юнаци млади иргене,
Моми ле мили друшки,
Била самъ била,
Днесъ ми три нидели,                                5
Била самъ на Край-земе.
Стара ма майка питала,
Питала ма прашила,
Да л' си е поле пусту,
Пусту ми поле, запустену?                       10
Да л' ми са моми на поле,
Малки моми, млади юнаци?
Да л' си ми моми уратъ,
Юнаци ми стаду пасатъ?
Я' хи самъ дума продумала,                    15
Продумала приговорила:
Мале ле стара мале,
Пусту ми поле, запустену,
Я ми е поле плодиту;
Туку е люта зима,                                        20
Люта зима снегувита
Сега, мале, три месеца;
Та ми са моми ни излели,
Ни излели на поле-ту,
На поле са йоще ни урали.                       25
Та са на бана нажелилу,
Нажелилу натъжилу;
Плаче ми бана фъ сарае,
Чи си е града ни градилъ.
Чула ми стара майка,                                30
Та си ми флезе фъ бахче-ту,
Бели цвете ми брала,
Бели цвете улетни,
Та ми ги даде, подаде.
Та ми вели ютговори:                               35
Иди си, моме, иди,
Иди си, моме, на поле,
На поле на Дунавъ;
Качи са, моме, на гора,
На гора на планина;                                 40
Намера, моме, намирашъ,
Лета ми Бога ша найдешъ,—
Чи ми фъ сарае седи,
Сарае му златна пещере,
Та си му глава кичишъ,                          45
Та си е лету на поле,
Лету йоще пролету.
Слева си Бога на поле,
Де ми е бана седналъ;
Де ми са малки моми,                             50
Малки моми, млади юнаци;
Лу да си китка видетъ,
Ни хми са желну желилу,
Ни хми са тъжну тъжилу,
Я си та дарба даруватъ,                       55
Даруватъ та деветъ пенеза,
Деветъ пенеза деветъ алтана;
Та си хми китка давашъ,
Китка си фъ къща носетъ.
Бела хми китка на порти,                       60
Ега хми са нажелилу,
Нажелилу натъжилу,
Чи си земе уставили,
Плодита земе, топлита,
Да си ми китка видетъ,                          65
Ни ми са веке желили,
Ни ми са веке тъжили,
Ка' да си са на Край-земе,
Ка да ми моми двашъ уратъ.
 
 
 
 
 
 
 


назад