Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ПАЗИРЪ-ДЕНЬ


 
              До где-то старий-тъ кмета да заколе три-те крави, и да са згответъ манжи-те, моми-те и хънки-те испевали горня-та песна; после слагали трапези-те и три отъ техъ утивали въ село-то да срукатъ селени-те на курбанъ-тъ, кои-то утивали на река-та като си зготвювалъ секой единъ какво-то можелъ и сакалъ; три-те моми обиколевали село-то и пеяли следоюща-та песна.
 

Песна 2.

Чуйте ми млади юнаци
Млади юнаци малки моми,
Млади юнаци съ млади хънки!
Излелъ ми е млада царе
Млада царе стара кмета                        5
Та ми слезе на река-та
На река-та на белъ Дунавъ,
На Бога си курбанъ коле,
Курбанъ коле ду три крави,
Да са знае сега малу                              10
Сега малу ду хилица:
Седели сме на край-земе
На край-земе фафъ гора-та
Фафъ гора-та на Бавана,
Де са сме доста заплодили,                 15
Та сме земе заселили
Заселили приселили!
Карба са закарали млади юнаци
Млади юнаци малки моми.
Та са на Бога нажелилу                         20
Нажелилу натъжилу,
Пратилъ си Юда Самувила,
Пратилъ е фафъ сарае
Да си дума на войвода,
Да си прати Сада крале                        25
Да гу прати на белъ Дунавъ.
На белъ Дунавъ пусту поле
Пусту поле запустену,
Де ми никой ни седналъ,
Лу ми седналъ Дивна крале,                30
Та си поле заптисалъ;
Я ми йоще ни уралъ,
Я ми йощени селъ,
Лу са шеталъ низъ гора-та
Низъ гора-та планина-та.                     35
Дуръ са на Бога нажелилу
Нажелилу натъжилу:
Поле си е доста уравиту,
Я си е пусту запустену!
Та си наетъ сторилъ,                             40
Да са поле засели.
Сада крале на белъ Дунавъ,
Я са чудумъ чуди,
Какъ да плива ду белъ Дунавъ
Какъ да плива да зимине.                     45
Па му Бога ардамъ усторилъ,
Спусналъ си десна рока
Та си Дунавъ замръзналъ,
Та си Дунавъ поледнилъ,
Та си Дунавъ заминалъ                          50
Заминалъ си Дунавъ поминалъ,
Надборилъ си Дивна крале,
Та си поле заселилъ.
Я си писалъ и написалъ
Написалъ си бела книга,                        55
Бела книга църну писму:
Млада царе стара кмета,
Ега си е люта зима,
Да си слева на белъ Дунавъ,
Да си слева курбанъ да коле,                60
Курбанъ да коле ду три крави,
Та да си гозба гости,
Да си гости млади юнаци
Млади юнаци малки моми—
Та ма прати фафъ селу-ту                     65
Хаберъ да ви чинамъ.
Сега веке да дойдете
Да дойдете на белъ Дунавъ,
Де ва чекатъ малки моми
Малки моми млади хънки,                     70
Сложили са трапези-те,
Чи ва царе гозба гости.
 
 
 
 


назад