Make your own free website on Tripod.com
 

ОБРЯДИ

         Вечерь-та кога-то слънце захождало утивали деветъ-техъ моми и закарували дете-то, та го докару-вали дома му при майка му, коя-то го причекувала на порти-те; моми-те, испевали следоюща-та песница:
 
 

 

Песна 4.

Мале ле стара мале,
Що си, мале, днесъ правила?
Да ли си вечере готвила,
Вечере, мале, чиста емрица?
Чи си ти иде мъжку дете.                      5
Жива е Юда слела
Утъ небе-ту фъ наше селу;
Дукарала Има царе.
На дете си дава ясна книга,
Та гу учи Има царе                                  10
Да си пее, да си пише:
Дуръ да си дете порасне
Сега малу деветъ години;
Ша си пее ясна книга,
Ясна книга и ратина,                              15
И ратина и звезннца,
И звезница и земица,
И земица и петица;—
Па ша иде дуръ при царе,
Да си му е млада войвода,                   20
Млада войвода, първа рескица,
Фала ти, мале, на земе-та!
Родила си юнакъ надъ юнаци,
Та на царе млада войвода.
Та му фоди на юрдие,                           35
На юрдие на поле-ту;
На царе си праща бела книга,
Бела книга църну писму
Що станалу на юрдие,
На юрдие на поле-ту.                             30

             Майка-та на дете-то давала на моми-те баксишъ по дваесте пари и по една чиста питичка и си ути-вали по дома си .
 

Бележки отъ задни-те песни за хадетъ-тъ на учение-то на дете-то.

Жива: верували че тия научила человйци-те да пеетъ и да пишетъ.
Ясна книга: съдержала песни-те, кои-то пеели наши-те дедове кога-то колели курбане-то на Богове-то.
Ратина: съдержала песни-те кои-то пеели кога-то влизали на юрдие да са биетъ съсъ душмане-те си.
Звезница: съдержала песни-те, съ кои-то магиосници-те говорили съ звезди-те и казували какво ща бъде.
Земица: съдержала песни-те, кои-то учили по коя земя ходили наши-те дедове и на коя земя са заседнали.
Петица: съдржала петъ китапе, кои-то съдержели песни-те за Богове-то и Богици-те.
Каница: било направено отъ коже и писували на него, както сега писуватъ на книги-те.
Има: билъ нашъ царъ много прочуенъ, че той са покачилъ на небе-то, и са научилъ да пея и да пише;
а после той научилъ други-те съ помощь-та на Жива Юда.
Рескица: значи писаръ; отъ рески црави.
Емрица: значи пита.
Усмийналу: значи усмихнало
Заище: мектепъ, училище, къща, въ коя-то са учетъ деца-та.
Хлута: Значи джепъ.
 
 
 


назад