Make your own free website on Tripod.com
 

МРЪСНИ-ДЕНЕ

 
            Едно время наши-те дедове отъ Коледа до Сурвакъ-день  праздновали "Мръсни-дене".Тога, вeрували че вървели по кащи-те Юди, кои-то ги пращалъ Богъ за да праветъ-на человеци-те сeкакво зло, за това въ сeко село въ сeкоя каща колели курбанъ по една царна кукошка, която изевали само жени-те безъ да знаятъ мъжье-те, кога-то колели кукошка-та една мома пeела следоюща-та песна:

Песна 1.

Боже ле мили Боже,
Що си, Боже, сторилъ
Та си тимбихъ чинилъ:
Сива са Бога налютилъ,
Та ни си е Сива Бога,                                           5
Лу си е лютанъ Сивчу.
Яхналъ си люта коне,
Люта коне и крилетна,
Криле му са люти змии,
Люти змии люти смоци,                                 10
Фъ десна му рока златна гривна,
Позлатилъ е посребрилъ е,
Па са вие люта змие,
Копналъ си люта коне
Люта коне и крилетна                                      15
Та си слезалъ на поле-ту
На поле-ту фъ планина-та,
Да са шета утъ града фъ града,
Утъ града фъ града утъ каща фъ каща —
Де гу са ни саидисали,                                        20
Чи кой гу ни саидисалъ,
Пуща си люта змие
Люта змие люта смока,
Фафъ каща му люта змие.
Съсъ змие зли му жравеци,                             25
Та си хаиръ немалъ;
Сива са доста налютилъ,
Какъ си слезалъ фафъ гора-та,
Да е слезалъ на поле-ту,
Земе си запустилъ.                                           30
Видела гу Дорга Юда
Дорга Юда самувила,
Та му са мольба моли
Та му дума и говори:
«Боже ле Сива ле,                                              35
Доста са си налютилъ,
Доста са ся разедилъ,
Хаде ми на поле ни слевай,
На поле. Боже, и фафъ града,
Чи си сичку запустевашъ!                                 40
Язъ си пращамъ мои сесри,
Мои сесри деветъ Юди
Деветъ Юди самувили,
Де си ти, Боже, курбанъ колетъ,
Де си та фальба фалетъ,                                  45
Фъ кащи му ни флеватъ,
Ни му фарлетъ люта змие
И съсъ змие зли хравеци
Чи си, Боже, каилъ станалъ,
Ега ти е личенъ-день                                         50
Личенъ-день Сурвакъ-день,
Фафъ кащи му флевашъ;
Съсъ тебе Жива Юда
Жива Юда самувила,
Та си носи златна чеше,                                    55
Фафъ чеше сурна вода
Сурна вода усуреста,
Да си парсне сурна вода
Фафъ кащи му живу зраву;
-Де ти, Боже, курбанъ ни колетъ,                 60
Де си та фальба ни фалетъ,
Ша му фарлетъ люта змие
И съсъ змие зли жравеци,
Та си веке хаиръ нема,
Чи са си, Боже, налютилъ,                              65
Ега ти е личенъ-день
Личенъ-день Сурвакъ-день,
Фафъ кащи му ни флевашъ;
Побегнала Жива Юда
Жива Юда самувила,                                         70
Та ни носи златна чеше,
Фафъ чеше сурна вода
Сурна вода усуреста,
Та си вода ни парснува,
Фафъ кащи му ни му зраве,                             75
Болну му парве либе,
Парве либе малки деца.
 
 назад