Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ МАСИНЪ-ДЕНЪ

 
          Три-те моми седели фъ пещере-та съсъ хоже-та три дни, и тога пакъ утивали деветъ моми, та ги закарували и пеели следоюща-та песна.
 

Песна 7.

Царю, царю млада Има,
Подай са, царю, излези
Да си видишъ малки моми
Малки моми и девойки.
Седели са три години                            5
Фафъ гора-та фъ пещере-та,
На Бога си изметъ чинили,
Точили му студна вода
Та гу служба служили,
Та ни са налютилъ,                               10
Ни са, царю, разедилъ,
Лу си пиелъ студна вода
Та си йогань погасевалъ—
Ни ми грелу ясну сланце
Ни ми грелу налютену                           15
Налютену нажежену
Да присахне ду белъ Дунавъ,
Да повене пшеници-те.
Варнали са малки моми
Малки моми и девойки,                        20
Я ми са плачба плачетъ:
Ни си юнакъ намерилъ
Да ги годишъ да ги женишъ;
Чи си каилъ ни ставатъ
Да си либетъ юнакъ надъ юнаци      25
Да ни си е млада войвода!
Да ни хми, дарю, намеришъ,
Ега си е личенъ-день
Личенъ-день ду година,
Курбанъ ти ни колетъ:                          30
Ни ти колетъ суру агне
Суру агне усуресту
Усуресту пепелиту.
Яхна царе барза-та коне,
Та са шетна низъ поле-ту                    35
Та причека малки моми
Малки моми и девойки.
Фъ сарае му трима войводи,
Трима войводи се юнаци,
У годи ги ужени ги.                                 40
Та ми седетъ фафъ сарае,
Млади си юнаци либетъ,
На царе изметъ чинатъ,
На трапеза служба служетъ.               45
 
 

Иогница: билъ Богъ кой-то давалъ топлина-та като пращалъ огань на сланце-то.
Зимна: билъ Богъ кой-то съдилъ на зима-та, пращалъ и снегове-те и студъ-тъ.
Снегина: билъ слуга на Зимна Бога, и го пращалъ по гори-те да фърле снегъ-тъ.
Масина: значи Богъ на лето-то или Летна Бога.
Асуица: месецъ на наши-те дедове, и отъ него зафа-щала пролеть-та.
Църна пуйса: било пиле големо, кое-то наши-те де-дове хранили дома си, и го имали за курбанъ, както са сега кукошки-те.
Ясна книга: значи най-свята.
Има: билъ нашь царь, кой-то училъ человеци-те да уратъ, да сеетъ, и други занаяте; а той са научилъ отъ Юди-те на небе-то.
Треници: казане.
Тлънки: тканье.
Църънъ пуйникъ: нарицали оная манже, коя-то готвили на курбанъ-тъ съсъ пиле пуйса.
Дурга: била отъ Богици-те на небе-то.
Урпица: билька миризлива, коя-то излева най-напрешь пролеть-та, и кога-то я видетъ человеци-те казуватъ че е вейке пролеть.
Бърва Юда: била Богица на небе-то и съдила на пролеть-та.
Бървица месецъ: определенъ билъ за празднуванье на Бърва Юда.
Костевица: значи коккалена.
Кошница: кофнида.
Мернува: мерка.
Бела града: билъ прочуенъ че доходали Юди-те въ него, та учили Има царя занаяте-то
Калица: значи Белъ.
 
 назад