Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ МАСИНЪ-ДЕНЪ

 
          Кога-то влизали три-те моми фъ пещера-та, каде-то билъ старий-тъ хоже пеели следоюща-та песна.
 

Песна 6.

Е, ти Боже мили Боже,
Ти са си, Боже, налютилъ
Налютилъ йоще разедилъ,
Чи та брата ни сайдисалъ,
Ни ти пратилъ милна сесра                    5
Да ти точи студна вода
Да та служба служи,
Да си йогань погасевашъ
Що са вие фафъ уста-та:
Никой ми, Боже, ни знаелъ!                    10
Видела та фратна Юда
Фратна Юда Самувила,
Форкнала си фъ Бела града,
Та си на царе думала
Думала говорила,                                     15
Да собере девета моми
Деветъ моми и девойки,
Да ги прати фафъ гора-та
Фафъ гора-та фъ пещере-та.
Има царе що да прави,                             20
Собралъ си малки моми
Малки моми и девойки,
Та ги кара фафъ гора-та;
Я да ни си моми баветъ,
Срета ги сретила фратна Юда              25
Фратна Юда Самувила,
Лепнала хми златни криле,
Та си, Боже, фаркнали,
Сега флеватъ фъ пещере-та;
Я ти, Боже, излези                                     30
Излези, Боже, на порти-те
На порти-те на капиите,
Да си фанешъ малки моми,
Да ги фанешъ за рока-та,
Чи ми са, Боже, плашетъ                         35
Та ни флеватъ фъ пещере-та:
Па ти са мольба молиме
Да ги, Боже, ни бавишъ,
Чи хми веке вакатъ дойде
Да са годетъ, да са женетъ,                   40
Хай ми, хай ми
Бога ми излезе
На порти-те на капии-те,
Та си фана малки моми
Малки моми и девойки,                           45
Фана ги за рока-та,
Та му изметъ чинатъ.
Студна му вода точетъ
Та си гу служба служетъ,
Та си йогань погасева,                            50
Ни ми грее ясну сланце
Ни ми грее налютену
Налютену нажежену,
Та ми тече ду Белъ Дунавъ
Та са краветъ пшеници-те,                    55
Ни ми са йоще повенали
Повенали посахнали;
Излели ми малки моми
Излели ми на поле-ту
Та ми жнеетъ бела пшеница.                  60
Мольба ти са, Боже, молиме,
Да си моми ни бавишъ:
Да ти седетъ малу млогу
Малу млогу три години—
Па да ги пратишъ фъ Бела града,       65
Да си видетъ стара майка,
Чи хи са веке нажелилу
Нажелилу натажилу.
 
 
 
 назад