Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ МАСИНЪ-ДЕНЪ

 
          Въ тойзи си день събирали са деветъ моми, и премену-вали други три малки моми до на 15: години, и ги откарували въ гора-та въ некоя пещеря, гдето утивалъ по-напрешь хоже-та; моми-те седели тамо три дни съсъ хоже-та, и после са връщали дома си; кога-то карали три-те моми пеели следоюща-та песна:
 

Песна 5.

Е, ти стара кмета,
Чулъ ли си ни си чулъ?
Йогница Бога фафъ гора-та
Фафъ гора-та фъ пещере-та,
Де ми седи самъ самичекъ;                      5
Чи му са брата налютилъ,
Ни му праща милна сесра
Да му точи студна вода;
Сега са веке налютилъ,
Чи му са нажелилу                                      10
Нажелилу натажилу,
Йогань вие утъ уста-та
Да попали ясну сланце,
Дуръ да сланце налюти,
Дуръ да сланце разеди                           15
Да присуши ду белъ Дунавъ,
Да повенатъ пшеници-те
Пшеници-те и седби-те.
Пратилъ си фратна Юда
Фратна Юда Самувила,                          20
Та ти са мольба моли,
Да си пратишъ деветъ моми
Деветъ моми и девойки
Да му седетъ фъ пещере-та
Малу млогу три години,                           25
Да му точетъ студна вода,
Ясенъ му йогань фафъ гора-та
Та си йогань погасева,
Ни са пали ясну сланце
Ни са пали ни са люти.                            30
Чулъ ми е стара кмета,
Та си собралъ малки моми
Малки моми и девойки,
Пременилъ ги наредилъ,
Та ги пратилъ фафъ гора-та                 35
Фафъ гора-та фъ пещере-та
Та хми дума и говори:
Хаде вие малки моми,
Малки моми и девойки,
Хаде ми идите фафъ гора-та,              40
Седите ми фъ пещере-та
Малу млогу три години,
На Бога си точите студна вода
Та гу служба служите;
Я да ни ви са нажелилу                           45
Нажелилу натажилу,
Язъ ви самъ юнаци намерилъ,
Лу да са утъ гора варнете,
Ша ва годе, ша ва жене—
Сички ва фальба фалетъ                     50
Чи си дойде фратна Юда
Фратна Юда Самувила
Та си ва дарба дари,
Та ви лепна златни криле;
Да ни сте каилъ станали                       55
Да фаркнете фафъ гора-та
Да седнете фъ пещере-та,
И Бога са налютилъ,
Ясенъ си йогань фсекналъ
Ясну си сланце попалилъ,                     60
Та си грее мощно люту
Мощне люту налютену
Дуръ да присуши ду белъ Дунавъ,
Дуръ да повенатъ пшеници-те;
Сега веке да ва види,                             65
Ни са веке люти,
Лу си пие студна вода
Та си йогань погасева;
Ни са люти ясну сланце
Я си грее мерну умериту                         70
Дуръ да зрейнатъ пшеници-те.
 
 
 
 назад