Make your own free website on Tripod.com
 


 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ МАСИНЪ-ДЕНЪ

 
 

Друга песна 4.

Зададе са фратна Юда
Фратна Юда Самувила
Та са рукна и подрукна:
Деветъ моми и девойки
Лу де да сте тука да сте.                     5
Дурга Юда дарба ва дарила
Та ви глава накичила,
Накичила ва бели цвете
Бели цвете бели китки,
Та си зима поминала                            10
Тешка зима снегувита,
Зададе са лету пролету.
Излели сте на поле-ту
На Бога си курбанъ колете
Та гу фальба фалите,                          15
Йогань фсекналъ на небе-ту
Попалилъ си ясну сланце
Та изгрелу на земе-та,
Съсъ сланце ясну лету,
Та сте хаберъ чинили                             20
Фъ Бела града дуръ на царе,
Та е царе курбанъ колелъ
Курбанъ колелъ суру агне,
Суру агне усуресту
Усуресту пепелиту.                                 25
Сега ма Бога пратилъ
Да си ва дарба даре:
Лепнувамъ ви златни криле,
Та си фаркате на високу
На високу фафъ гора-та                      30
Фафъ гора-та фъ пещере-та,
Де ми седи Йогница Бога,
Седналъ ми фъ пещере-та
Сега веке три нидели—
Дуделу му са самъ самичекъ.              35
Никой му изметъ ни чини;
Брата му са налютилъ,
Ни му праща милна сесра
Да му точи студна вода
Да си гу служба служи.                          40
Фъ уста му ясенъ йогань;
Седите му фъ пещере-та
Сега малу три години,
Точите му студна вода
Та гу служба служите,                           45
Та му йогань угасевате
Да ни пали ясну сланце,
Да ни са сланце налютилу
Мощне люту да изгрее
Да присуши ду Белъ Дунавъ.               50
Да повенатъ пшеници-те:
Поминали три години
Та са веке годите
Та си юнакъ либите.
Рече Юда ни утрече                              55
Лепна хми златни криле,
Лепна хми на мишници,
Фаркнали си на високу
На високу фафъ гора-та
Фафъ гора-та планина-та.                 60
 
 
 
 назад