Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ МАСИНЪ-ДЕНЪ

 
            Другий-тъ день събирали са онези деветъ моми въ къща-та на хоже-та, та месили чисти пити за курбанъ-тъ и пеели следоюща-та песна:
 
 
 

Песна 3.

Боже ле мили Боже,
Фала ти, Боже, на земе!
Училъ си, Боже, наше царе
Наше царе млада Има
Да си уре на поле-ту                                5
Да си уре да си сее,
Да си жнее бела пшеница;
Па гу си Боже училъ,
Да си меси чиста пита
Чиста пита чиста леба.                         10
Седелъ Има що ми седелъ,
Вакатъ му веке дойде
Да си слезе на земе-та,
Да си учи малки моми
Малки моми и девойки—                         15
Ни му, Боже, стигналу
Чи си училъ да си уратъ
Да си уратъ да си сеетъ,
Да си жнеетъ бела пшеница,
Да си бератъ белу грозде;                       20
Я ги йоще училъ,
Да си месетъ чиста пита
Чиста пита чиста леба,
Да си праветъ руйну вину
Руйну вину тригодишну,                            25
На моми си думалъ
Думалъ и говорилъ:
Еле вие деветъ моми
Деветъ моми и девойки,
Богумъ си курбанъ колете,                 30
Стара му вета гувеете,
Та са гозба гостите -
Я си немате чиста пита
Чиста пита чиста леба
Да си за Бога подавате,                       35
Та ви са Бога налютилъ
Налютилъ разедилъ:
Сега ва, моми, уче,
Да месите чиста пита
Чиста пита чиста леба,                        40
Какъ си курбанъ колете
И за Бога да подавате.
Туку ви са мольба моле,
Да ни ми са йоще годите,
Да ни ми са йоще жените.                     45
Да ни ми юнакъ либите
Дуръ да дойде фратна Юда
Фратна Юда Самувила,
Юда ва дарба дарува,
Та ви дава златни криле,                     50
Да фаркнете на високу
На високу фафъ гора-та
Фафъ гора-та фъ пещере-та;
Фъ пещере-та Бога Йогница,
Та му изметь чините                              55
Малу млогу три години,
Чи си каилъ станалъ.
Курбанъ коле стара кмета
Курбанъ коле суру агне.
Суру агне усуресту                                 60
Усуресту пепелиту,
Я си йогань ни фсекналь
Да си готви суру агне.
Да си ва гозба гости;
На Иогница са нажелилу                     65
Нажелилу натажилу,
Йогань фсекна на небе-ту
Йогань падна на поле-ту,
Та си йогань навалилъ,
Готвили сте суру агне                          70
Та са сте гозба гостили,
Та сте яли и сте пили.
Рече царе ни утрече
Форкна си фъ Бела града
Фъ Бела града фафъ Калица.         75
Деветъ моми устанали,
Деветъ моми и девойки,
Устанали на поле-ту,
Йоще си е личенъ-день.                       80
 
 
 
 назад