Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛЕСТУВИЧИНЪ-ДЕНЪ

 
           Майка-та като испeвали моми-те горна-та пeсна, зевала китка-та и я относела дома си, та я давала на
мъжьтъ си; сeкоя жена тъй правила; тога рукнували единъ старецъ и той закалалъ три голабче-та курбанъ
на Бога; тога моми-те пeели слeдоюща-та пeсна:
 
 
 

П е с н а 4.

Царю, царю и везирю,
Що си, царю, курбанъ колешъ
Курбанъ колешъ ду три голабче-та?
Я си йоще ни виделъ
Бела китка и куприца.                                          5
Какъ си летна лестувица
На широки дори фафъ бахче-ту,
Подигна си златенъ камень
Та хи сорце сривналу,
Чи си виде белу сукну                                          10
Белу сукну и царвену,
Носилу гу мажку дете,
Носилу гу три нидели,
Чекалу си лестувица,
Та си зела белу сукну,
Уставила бела китка                                          15
Бела китка и куприца;
Я си рукни малки моми,
Да си згответъ ду три голабче-та,
Да си згответъ доста умрениви,
Кой си еде, кой си пие                                         20
Бога да си фали,
Чи си е сторилъ наетъ
Да си праща лестувица
Да си носи бела китка
Бела китка и куприца.                                       25
Царе хми дума и говори:
Ой, ле вие малки моми
Малки моми и девойки.,
Лу да виде бела китка
Бела китка и куприца,                                         30
Па си курбанъ коле
Курбанъ коле деветъ крави,
Деветъ крави елувити,
Елувити се на отбуръ.
Царе си йоще ни продумалъ,                                35
Искара си парве либе
Искара си бела китка
Бела китка и куприца,
Та е на царе даде;
Царе му са нажелилу                                            40
Нажелилу натажилу,
Чи уставилъ крайна земе
Що си била доста фална
Доста фална прочуена
Прочуена зачуена.                                                45
Па си курбанъ коле
Курбанъ коле деветъ крави,
Деветъ крави елувити,
Елувити се на отбуръ.                                         50
 
 
 
 
 назад