Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛЕСТУВИЧИНЪ-ДЕНЪ

 
           Кога-то жена та слевала въ бахче-то и подигнувала камень-тъ, подъ кои-то намирала миризлива- та
китка коп-рецъ, коя-то понапрешь една мома отъ къща-та оставела като зевала конче-то; моми-те
запeвали слeдоюща-та пeсна:
 
 

П е с н а 3.

Лесту ле лестувица!
Богъ да гу бие Байна царе,
Чи му са веке дуделу,
Чи му са земе заселила
Заселила йоще приселила.                                         5
Закарилъ си наши-те деди
Наши-те деди наши-те сруци
Фъ тiе ги земе заселилъ;
Я тие си йоще плакали
Плакали йоще викали                                             10
Чи си земе уставили,
Доста хми фална земе
Доста фална плодувита
Плодувита уровита.
Кажи ми, лесту, думай,                                         15
Какъ си зима зимувала,
Какъ си низъ поле летала,
Виде ли, лесту, ни виде
Дал' си ми моми уратъ?
Дал' ми са моми шетатъ?                                      20
Двашь на година да ми сеетъ?
Двашь на година да ми жнеетъ
Да ми жнеетъ бела пшеница?
Да ми бератъ белу грозде?
Ил са е земе запустила                                           25
Та ни си е йоще фална?
Циркна ми лестувица
Та хми вели ютговори:
Крайна е земе йоще фална!
Малки са моми на поле                                           30
Та си уратъ и си сеетъ,
Йоще си на поле бератъ.
Пудъ каменъ самъ уставила бела китка
Бела китка и куприца.
Малка е мома фъ сарае.                                       35
Йоще самъ висе ни летнала
Рукна са мома подрукна:
Лесту ле лестувица,
Сега ма веке уставашъ,
Фъ сарае ми веке ни циркашъ,                               40
Ни циркашъ, лесту, ни пеешъ,
Я си ми фодишъ на Белъ Дунавъ,
На Белъ Дунавъ на царну ту море,
Та си фъ сарае фаркашъ—
Я ми постой и почекай                                         45
Дуръ да си флеза фъ бахче-ту,
Да си бера бела китка
Бела китка и куприца,
Да е фъ сарае носишъ,
Какъ ми са мома шета                                        50
Фъ бахче хи китка давашъ,
Утъ мене хи селемъ носишъ,
Чи си е мое рода
Мое рода утъ край земе,
Да си види бела китка                                        55
Бела китка и куприца,
Тажну хи са нажелилу
Нажелилу натажилу,
Чи си земе уставила,
Фална земе прочуена                                          60
Прочуена зачуена,
Де си има бела китка
Бела китка и куприца;
Какъ си ми мома плаче
Бабайку хи са нажелилу                                      65
Нажелилу натажилу,
Та си слева фафъ бахче-ту,
Та си фаща ду три голабче-та,
На Бога ги курбанъ коле
Та си гу фальба фали,                                         70
Чи си е каилъ станалъ,
Да са вращатъ лестувици-те
Да са вращатъ утъ край земе,
Да му носетъ бела китка
Бела китка и куприца,                                      75
Я що си са малки моми,
Зготвили си ду три голабче-та
Зготвили ги умревали ги,
Та са гозба гостетъ.                                       80
 
 
 
 
 назад