Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ЛАДОВЪ-ДЕНЬ


 
 

Песна 5.

Заспалу ми малку дете,
Заспалу ми фафсредъ гора,
Фафсредъ гора фафъ златна люлька,
На юдну месту самувилску,
фафъ самувилски сарае,                            5
фафъ сарае на белъ кладнецъ.
Де си дойде Юда Самувила,
Та си пие студна вода,
Вода пие роки мие;
И си седна пудъ дъро-ту.                            10
Та дугледа златна люлька,
И фафъ люлька малку дете;
Чи гу дремка нападнала,
Та си спие фафъ люлька-та;
Ветаръ дуе и гу люле.                                   15
Бдева гу Юда буди гу:
Я ми стани, малку, дете,
Та си иди фъ тое града;
Вутре си е личенъ-день,
Жичеиь-день Ладовъ-день.                        20
И излела Лада Юда,
Сина кара млада Лазаре
Утъ града фъ града, утъ селу на селу,
Фъ царски дорове лазарува
И на Лазаре ладува,                                     25
Чи да земе малка мома
Що ми седи фъ царски дори;
Хору Юда проиграва,
Шити поли си развива.
Рече Юда ни утрече,                                    30
Малку дете са разбуди;
Туку си е малку, ни станува!
Излели му златни криле,
Та си фъркна фъ царски дори;
Де играе Лада Юда                                       35
Утъ земе-та ду небе-ту.
 
 
 
 
 
 


назад