Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
Утрина-та кога-то билъ Коледовъ-день фодили три моми по село-то,и испевали следоюща-та песна:

Песна 9.

Царю, царю и везирю,
Излези, царю, излези
Да си видишъ фафъ сарае
Какъ изгрела ясна зора
Ясна зора ясна звезда,                                       5
Съсъ звезда личенъ-день
Личенъ-день Коледовъ день
Коледа е Бога форкналъ
Форкналъ Бога на небе-ту,
На Бога са мольба молилъ,                             10
На Бога на Снегина,
Да си слуга ни праща
Да си слезе фафъ гора-та,
Да ни му дава бела каната,
Фафъ каната бела снега,                                  15
Да ни вие да ни раси;
Лу да изгрее ясна зора
Ясна зора ясна звезда,
Съсъ звезда ясну сланце,
Чи му е личенъ-день                                        20
Личенъ-день Коледовъ-день;
Малки ми деца коледуватъ,
Коледна ми песна пеетъ,
Та ми фодетъ фафъ сарае,
Царе ги дарба дарува,                                        25
Дарува ги три дукати
Три дукати нишенлии;
Да си вие бела снега
Да си вие да си раси,
На излеватъ малки деца,                                 30
Коледна ми песна ни пеетъ,
Фафъ сарае ни ми фодетъ
Та ги царе ни дарува,
Та му хатаръ устаналу;
Да ни вие бела снега                                          35
Да ни вие да ни раси,
Малки моми на хору-ту
Та ми хору играли,
Хору ми играли песна пели,
Та си Бога фалетъ;                                           40
Да ми вие бела снега
Да ми вие да ми раси,
Хору ми моми ни играли,
Песна ми моми ни пели,
Та си Бога ни фалетъ:                                      45
Излез' ми, царю, излези
Да си видишъ ясна зора,
Ясна зора ясна звезда,
Чи си, царю, ни виделъ
Сега малу три месеца,                                     50
Па си, царю, ни виделъ
Утъ сега три месеца.»
Пела си мома песна,
Я си ми царе спие,
Чи ми мощне ни спалъ,                                   55
Рукнала са мома подрукнала,
Па си е царе ни чуе!
Дуръ са Юда разедила
Разедила налютила,
Та си слела на земе-та                                     60
На земе-та фафъ сарае,
Ни си Юда рукнала,
Лу си флела фъ худае-та
Та си царе побутнала:
Йоти ми, царю, ни ставашъ!                          65
Да излезешъ на чердака
Да си видишъ ясна зора
Ясна зора ясна звезда,
Чи ни е си, царю, виделъ
Сега малу три месеца.»                                  70
Дуръ тога ми царе стана.,
Я си йоще ни излева,
На чердака са ни подава.
 
 
 назад