Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
Между това като пеела мома-та горна-та песна, дохождало едно старо дедо и седнувало на трапеза-та, та давало на сайбия-та една тоега; сайбия-та ударювалъ
три пътя трапеза-та съсъ тоега-та, и после зафащали да вечеретъ; а мома-та запевала следоюща та песна:

Песна 7.

Тате ле, мили тате,
Бога та, тате, сайдисалъ,
Нийде ми йощe ии фодилъ,
Лу ми утъ гора слезалъ
Фъ сарае ти, тате, флезалъ,                           5
Златна ти тоега подаде,
Златна тоега костевица,
Трасни си, тате, тоега,
Трасни е, тате, на трапеза —
Царни са Юди на потоне                                 10
На потоне на чердаци,
Царни са Юди самувили
Видели Бога загледали
Чи ти фъ сарае флезе,
И тие са, тате, флели,                                     15
Белкимъ са Бога налютилъ
Та ти тоега ни дава—
Бога ти, тате, на трапеза,
Бадна си вечере вечере.
Давай му, тате, натдавай,                              20
Ду година му курбанъ колешъ,
Милна ми брата пращашъ
Да си лови дребна лова,
Дребна лова бели пилци,
Па си ги майка готви,                                      25
Готви ги майка вечере,
Слага ги майка на трапеза,
Па да си Бога дойде
Ду година на вечере.
Клетва са царе заклева,                                    30
На Бога си дава натдава,
Ду година курбанъ коле
Курбанъ коле белни пилци,
Либе му готви Бадна вечере.
Трасна си царе тоега                                        35
Трасна тоега на трапеза,
Три си змии увива
Увива змии уплита,
Пламенъ си езикъ укрили
Та си зихиръ ни бливатъ,                                 40
Лу си бливатъ руйну вину
Руйну вину тригодишну;
Подали са царни Юди
Царни Юди самувили
Подали са на порти-те                                     45
На порти-те на капиите,
Лу са подали на порти-те,
Лу видели ду три змии
Чи си бливатъ руйну вину
Руйну вину тригодишну,                                  50
Варнали са побегнали
Побегнали фафъ гора-та,
Та са веке ни видели.
 назад